SÚŤAŽNÝ PORIADOK NITRIANSKYCH HOKEJBALOVÝCH LÍG

SÚŤAŽNÝ PORIADOK  NITRIANSKYCH HOKEJBALOVÝCH LÍG

Vysvetlivky

 

Doručenie – odovzdanie originálu osobne, doporučenou poštou, faxom alebo emailom na adresu uvedenú v prihláške do súťaže príslušného ročníka.

 

Hosťovanie –  odstúpenie všetkých práv na hráča do iného klubu na časovo obmedzené obdobie.

 

Hráč – osoba pôsobiaca v hokejbalovej súťaži organizovanej NiHbO, zaregistrovaný na stránke www.nihbo.sk a uhradený ročný poplatok

 

Klub – oddiel alebo klub s jedným alebo viacerými družstvami, jednej alebo viacerými vekovými  kategóriami.

 

Liga – dlhodobá majstrovská súťaž v okrese Nitra.

 

Majstrovské stretnutie – všetky stretnutia zahrnuté do majstrovskej súťaže.

 

Prestup – odstúpenie všetkých práv na hráča do iného klubu na časovo neobmedzenú dobu.

 

Reprezentácia – reprezentačný alebo inak označený výber hráčov a funkcionárov, schválený Členskom schôdzou NiHbO.

 

Riadiaci orgán súťaže – menovaný alebo volený orgán, ktorý v príslušnej sezóne riadi príslušné súťaže.

 

Sezóna – rozumie sa časový úsek od 1.9. do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roku.

 

Stretnutie – všetky zápasy v hokejbale hrané podľa platných pravidiel a poriadkov SHbÚ.

 

Voľný hráč – hráč, u ktorého sa klub vzdal všetkých práv v prospech samotného hráča alebo ktoré hráč získal v súlade s ustanoveniami hokejbalových poriadkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ I.

Základné ustanovenie

 

 1. Súťažný poriadok je záväzný pre NiHbO, všetky oddiely a kluby hráčov a hráčky, trénerov a trénerky, rozhodcov a funkcionárov únie a klubu. Poriadky upravujú hlavne chovanie a vystupovanie vyššie menovaných v súťažiach, v prípravnom období a behom návštevy hokejbalových areálov. Registrovaný hráč NHBL je povinný chovať sa slušne a v rámci fair play.
 2. Všetky porušenia ustanovení tohto poriadku, rozpisu súťaže a iných športovo technických predpisov a pokynov riadiacich orgánov rieši príslušný športovo technický orgán t. j. športovo-technická a vo svojej pôsobnosti robí opatrenia sám      alebo v spolupráci s ďalšími odbornými komisiami.
 3. Na členov NiHbO sa vzťahujú ustanovenia predpisov SHbÚ, ku ktorým sa NiHbO zaviazala.
 4. Zmeny a doplnky tohto poriadku uskutočňuje VV NiHbO, jeho výklad uskutočňuje VV NiHbO prostredníctvom poverených komisií.

 

ČASŤ II.

Organizácia súťaží

 

Článok 1

Riadenie súťaží

 

 1. V hokejbale sa v okrese Nitra organizujú majstrovské, dlhodobé a krátkodobé súťaže. Pod pojmom majstrovské súťaže sa rozumie súťaž, z ktorých sa udeľuje Majster okresu Nitra v hokejbale. Všetky ostatné súťaže sa považujú za nemajstrovské.
 2. Súťaže organizuje a riadi VV NiHbO, a ich športovo technické orgány a kluby. Športovo technickými orgánmi sa rozumie napr. komisia disciplinárna, mládeže, rozhodcov a pod. Tieto riadiace orgány zo svojej pôsobnosti rozhodujú o štruktúre a hracom systéme súťaže, ktorú riadia. Riadiaci orgán súťaže vydáva najmenej 3 týždne pred zahájením súťaže rozpis propozície dlhodobej súťaže alebo propozície krátkodobej súťaže vrátane termínov stretnutí. Riadiaci orgán súťaže je zodpovedný za riadny priebeh súťaže a schvaľuje výsledky súťaže.
 3. Plánovanie súťaží vychádza z kalendára podujatí a akcií na ktorého podklade pripravia riadiace orgány svoje vlastné športové kalendáre. Údaje v kalendároch podujatí sú záväzné pre príslušné nižšie riadiace orgány a ich zmeny a doplnky sa smú uskutočňovať len so súhlasom orgánu, ktorý kalendár podujatí vydal.
 4. Propozície súťaže obsahujú názov súťaže, adresu riadiaceho orgánu, číslo jeho bankového účtu prípadne IČO a zloženie všetkých komisií riadiaceho orgánu. Ďalej definujú pravidlá a poriadky súťaže vrátane prípustných zmien, štartovné a rozlosovanie súťaže.

 

Článok 2

Zaraďovanie družstiev do súťaží

 

 1. Majstrovské súťaže v hokejbale sa rozdeľujú do týchto súťažných tried:
  • Nitrianska hokejbalová liga 5+1, Nitrianska hokejbalová liga 3+1
  • ostatné súťaže a turnaje

    Podmienky pre účasť družstva v majstrovskej súťaži stanovuje každoročne  riadiaci

orgán súťaže. Medzi základné podmienky účasti v súťaži patrí:

 • každý hráč musí mať platnú registráciu na stránke www.nihbo.sk so zaplatením ročného príspevku,
 • právo účasti v súťaži (čl.3),
 • záväzná prihláška družstva do súťaže, odovzdaná v stanovenom termíne,
 • súpiska družstva (čl.6).
 1. Riadiaci orgán súťaže môže ako podmienku účasti družstva v súťaži stanoviť peňažný

vklad. Tento peňažný vklad prepadá v prospech riadiaceho orgánu súťaže, pokiaľ

družstvo vystúpi zo súťaže po vydaní rozpisu súťaže. Riadiaci orgán môže propozíciami povoliť, že z tohto vkladu môžu byť hradené finančné pokuty a poplatky

uložené riadiacim orgánom, vklady pri námietkach alebo odvolacom konaní a náhrady

vzniknutých škôd spôsobených družstvom. Vklad celý alebo znížený o vyššie uvedené

čiastky vyúčtuje riadiaci orgán klubu do troch mesiacov od skončenia súťaže alebo

bude prevedený do ďalšej sezóny.

 1. Riadiaci orgán súťaže môže ako podmienku účasti družstva v súťaži stanoviť štartovné. Štartovné sa uhradí jednotlivo  s prihláškou do súťaže. Ak sa družstvo

nezúčastní súťaže alebo z nej vystúpi, štartovné sa nevracia. Riadiaci orgán súťaže má

právo nezaradiť alebo vylúčiť z účasti v súťaži družstvo, ktoré si neplní svoje

povinnosti, porušuje stanovy a záväzné dokumenty NiHbO, alebo závažne nerešpektuje povinnosti stanovené riadiacim orgánom.

 

Článok 3

Právo účasti v súťaži

 

 1. Právo účasti v súťaži získa klub umiestneným v predchádzajúcom ročníku, postupom

z nižšej súťaže, zostupom z vyššej súťaže, postupom z kvalifikačnej súťaže (baráže)

alebo prenechaním práva účasti v súťaži. To však platí iba vtedy, ak nie je rozpor

s ďalšími ustanoveniami tohto poriadku.

 1. Ak klub zanikne a nenechá svojho nástupcu, stráca jeho družstvo právo účasti

v súťažiach, v ktorých štartoval. Tieto uvoľnené miesta obsadí riadiaci orgán:

 • zmenou počtu zostupujúcich
 • zmenou počtu postupujúcich
 • prenechaním práva účasti v súťaži inému klubu

            Rovnakým spôsobom sa postupuje, ak sa klub alebo družstvo do súťaže neprihlási.

 1. Rozdelenie, zlúčenie, zánik klubu alebo prenechanie práva účasti v súťaži oznámi klub

písomne riadiacemu orgánu.

 

Článok 4

Postupy a zostupy

 

 1. Ustanovenie o postupoch a zostupoch musí byť uvedené v Propozíciách súťaží. Všetky zmeny musia byť ohlásené pred začatím súťaže. Víťaz majstrovskej súťaže má

právo postupu do vyššej súťaže, alebo do kvalifikačnej súťaže (baráže). Počet zostupujúcich alebo postupujúcich sa upraví v náväznosti na zostupy z vyšších súťaží,

prípadne postupy či zaradenie do vyšších súťaží.

 1. Dve alebo viac družstiev rovnakého klubu nemôžu hrať v rovnakej majstrovskej súťaži. V prípade, že by k tomu malo dôjsť, postupuje sa takto:
  • ak „B“ družstvo si vybojovalo postup do rovnakej súťaže, v ktorej je „A“ družstvo, nebude mu právo účasti v súťaži priznané a miesto neho postúpi družstvo na ďalšom mieste tabuľky, ktoré spĺňa stanovené podmienky
  • ak zostúpi z vyššej súťaže „A“ družstvo do súťaže, v ktorej je

 „B“ družstvo, bude „B“ družstvo preradené do najbližšej nižšej súťaže bez ohľadu na svoje umiestnenie a upraví sa počet iných zostupujúcich alebo postupujúcich

 • ak by k účasti „A“ i „B“ družstva malo dôjsť prevodom práva účasti v súťaži, riadiaci orgán súťaže takýto prevod neschváli
 1. Riadiaci orgán môže výnimočne povoliť štart dvoch družstiev rovnakého klubu v tej istej súťaži. V prípade postupu jedného z týchto družstiev do kvalifikačnej súťaže môžu v nej hrať hráči obidvoch družstiev bez obmedzenia.
 2. Kvalifikačná súťaž (baráž) je organizovaná ako krátkodobá majstrovská súťaž a jej víťaz postupuje do vyššej súťaže. Klub, ktorý sa kvalifikačnej súťaže zúčastní, musí spĺňať všetky podmienky pre účasť stanovené súťažným poriadkom a riadiacim orgánom súťaže a musí použiť súpisku hráčov zo súťaže, v ktorej získal právo účasti v kvalifikačnej súťaže. Povinnosťou klubu je zúčastniť sa prípadnej kvalifikačnej súťaže o vyššiu súťaž. Klub, ktorý sa kvalifikačnej súťaže nezúčastní, sa považuje za zostupujúceho zo súťaže, v ktorej si vybojoval právo účasti a bude disciplinárne riešený.

 

Článok 5

Súpisky hráčov

 

 1. Kluby predložia riadiacemu orgánu súťaže najneskôr 7 dní pred zahájením súťaže súpisku družstva v dvoch vyhotoveniach. Kluby, ktoré majú v súťažiach v rovnakej vekovej kategórie „A“ a „B“ družstvo predložia súpisku v štyroch vyhotoveniach. Na súpiske musí byť vždy uvedených najmenej 11 hráčov pre NHBL 5+1 a 6 hráčov pre NHBL 3+1 vrátane najmenej 1 brankára.

Súpiska musí obsahovať:

 • presný názov klubu, označenie družstva,
 • mená a priezviská hráčov, dátumy narodenia, adresa trvalého bydliska, podpisy hráčov (každý hráč musí byť riadne zaregistrovaný na stránke www.nihbo.sk a mať uhradený ročný príspevok),
 • meno a priezvisko vedúceho družstva, prípadne ďalších funkcionárov družstva, ich adresa trvalého bydliska a kontaktné údaje (telefón, email, internet).
 1. Hráč môže byť uvedený len na jednej súpiske a v majstrovských stretnutiach môže hrať len za družstvo, na ktorého súpiske je uvedený. Výnimky sú stanovené takto:
 • hráči uvedení na súpiske „A“ môžu nastúpiť za „B“ družstvo, ale v jednom stretnutí najviac štyria hráči bez ohľadu na post. Rovnakým spôsobom môžu nastúpiť hráči „B“ družstva za „A“ družstvo,
 • hráči s hosťovaním medzi súťažami (striedavý štart) musia byť zapísaní na súpisky obidvoch družstiev. Na súpiske družstva, v ktorom má hráč striedavý

štart sa uvedie skratka SŠ.

 1. V rovnakej súťaži hráč nesmie štartovať za viac ako jedno družstvo súčasne.
 2. Riadiaci orgán súťaže súpisky skontroluje a potvrdí. Súpiska platí do konca sezóny.
 3. V období prestávky medzi jesennou a jarnoučasťou súťaže a najneskôr 24 hodín pred začatím 2. kola jarnej časti súťaže je možnosť vymeniť hráčov medzi súpiskami všetkých družstiev klubu a takisto aj registrácia nových hráčov. Túto výmenu je klub povinný predložiť riadiacemu orgánu súťaží k potvrdeniu a zaslaním súpiskynajneskôr 24 hodín pred začatím 2. Jarného kola.
 4. Klub je povinný vyškrtnúť hráča zo súpisky, ako náhle stratil možnosť hrať za klub. Údaje sa škrtnú tak, aby zostali čitateľné. Klub môže doplniť nového hráča na súpisku ihneď po zaregistrovaní alebo po zmene v registrácii. Každé doplnenie súpisky musí nahlásiť riadiacemu orgánu súťaže najneskôr 3 dni pred prvým štartom hráča v stretnutí. Nesplnenie tohto nariadenia bude riešené disciplinárne.
 5. Zneužitie súpisky, nepravdivé údaje alebo neoprávnené záznamy v nej sú

disciplinárnym previnením.

 

ČASŤ III.

Organizácia stretnutí

 

Článok 1

Termín stretnutí

 

 1. Termíny stretnutí sú uvedené v rozpise súťaže a sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
 2. Kluby môžu odohrať stretnutie zo závažných dôvodov aj mimo pôvodný termín, ak ich dohodu schváli riadiaci orgán súťaže. Riadiaci orgán súťaže má právo v odôvodnených prípadoch nariadiť odohranie stretnutia v inom termíne v záujme jej regulárnosti. Dohodu klubov o odohratí stretnutia v náhradnom termíne musia kluby oznámiť riadiacemu orgánu súťaže najneskôr 48 hodín pred pôvodným termínom zápasu.
 3. Po vzájomnej dohode, ktorú dajú na vedomie riadiacemu orgánu súťaže, môžu kluby odohrať stretnutia v obrátenom poradí ak dodržia termín stretnutia.
 4. Ak nemôže byť stretnutie odohrané alebo dokončené z vyššej moci, je povinnosťou klubov (družstiev) okamžite alebo najneskôr do 48 hodín dohodnúť sa na novom termíne a okamžite ho oznámiť riadiacemu orgánu súťaže.
 5. Ak nedôjde k dohode klubov (družstiev) o termíne stretnutia, môže riadiaci orgán termín stretnutia stanoviť svojím nariadením.

 

Článok 2

Miesto stretnutia

 

 1. Stretnutia sa hrajú na hokejbalových ihriskách schválených riadiacim orgánom súťaže,

ktoré vyhovujú pravidlám hokejbalu v areáli ZŠ kráľa Svätopluka v Nitre.

 1. Rozhodnutie o spôsobilosti hracej plochy pripadá len rozhodcom.
 2. Ak sa ihrisko bezprostredne pred stretnutím alebo v priebehu stretnutia stane nespôsobilé na zahajanie alebo pokračovanie stretnutia (napr.: kvôli sneženiu, dažďu, hmle, poruche technického zariadenia a pod.), rozhodca nariadi odstránenie závad. Kvôli tomu môže začiatok stretnutia odložiť až o 1 hodinu alebo stretnutie až na 1 hodinu prerušiť. Ak v stanovej lehote k odstráneniu závad nepríde a je zrejme, že sa tak nestane ani v najbližšom čase, rozhodca stretnutie nezaháji alebo predčasne ukončí

pre nespôsobilosť hracej plochy. Pri rozhodovaní o spôsobilosti ihriska musí rozhodca

brať ohľad predovšetkým na regulárnosť stretnutia a zdravie hráčov, súčasne však musí vyčerpať všetky možnosti k uvedeniu ihriska do riadneho stavu.

 

Článok 3

Povinnosti klubov

 

 1. Kluby zodpovedajú najmä za:
  • účasť družstiev v súťažiach podľa prihlášok do súťaží a požiadavky riadiaceho

orgánu súťaže,

 • zdravotnú spôsobilosť hráčov,
 • za vystupovanie a správanie svojich hráčov a funkcionárov v súťaži a v príprave na súťažné obdobie
 • dodržovanie platných poriadkov a plnenie nariadení daných Rozpisom súťaže,
 • riadne plnenie svojich finančných záväzkov a záväzkov svojich členov voči NiHbO.

 

Článok 4

Povinnosti družstiev

 

 1. Každé družstvo, ktoré je zaradené do súťaže musí mať súpisku hráčov, ktorá je potvrdená Riadiacim orgánom súťaže a ktorú družstvo predkladá na požiadanie VV NiHbO alebo na požiadanie Riadiaceho orgánu súťaže.
 2. Družstvá sú povinné najmä:
  • dostaviť sa na stretnutie,
  • nastúpiť v stanovenom čase, v odôvodnených prípadoch do skončenia čakacej doby, na ihrisko v stanovenom počte hráčov.
 3. Stanovený počet hráčov na stretnutie je:
 • minimálne 1 brankár                          NHBL 5+1, NHBL 3+1
 • minimálne 7 hráčov do poľa             NHBL 5+1
 • minimálne 3 hráči do poľa                NHBL 3+1.

 

Článok 5

Povinnosti členov družstiev

 

 1. Kapitán a vedúci družstva sú povinní:
  • nastúpiť  v stanovenom čase, v odôvodnených prípadoch do skončenia čakacej doby,
  • na ihrisko v stanovenom počte hráčov ovládať a dodržovať pravidlá hokejbalu, ustanovenia poriadkov a predpisov NiHbO,
  • vyžadovať slušné správanie a dodržovanie pravidiel hokejbalu vo svojom družstve,
  • dostaviť sa na požiadanie rozhodcov alebo zástupcu Riadiaceho orgánu do priestoru časomerača kvôli odstráneniu nedostatkov a kontrole údajov v Zápise o stretnutí, kvôli riešeniu mimoriadnych situácii a pod.,
  • po skončení stretnutia prekontrolovať Zápis o stretnutí, sporné veci uviesť do súladu po dohode s rozhodcami.
 2. Hráč je povinný:
 • ovládať a dodržovať pravidlá hokejbalu, ustanovenia poriadkov a predpisov SHbÚ, riadiť sa pokynmi vedúceho družstva, kapitána družstva a rozhodcov,
 • dostaviť sa na vyzvanie rozhodcov ku priestoru časomerača,
 • dostaviť sa na vyzvanie povereného funkcionára Riadiaceho orgánu.
 1. Nijaký člen družstva nemôže písať do Zápisu o stretnutí nič okrem zostavy družstva. Oprávnené, stručné, výstižné a vecné námietky vedúceho družstva, kapitána družstva k stretnutiu napíšu rozhodcovia, ktoré potom vedúci družstva alebo kapitán družstva podpíše. Ak vedúci družstva alebo kapitán družstva odmietne podpísať Zápis o stretnutí rozhodcovia to uvedú do Zápisu o stretnutí s príslušným vysvetlením, následne Zápisom o stretnutí odovzdajú Riadiacemu orgánu súťaže alebo ním poverenej osobe.  
 2. Kapitán a vedúci družstva musí byť osoba staršia ako 18 rokov.

 

Článok 6

Kontrola totožnosti

 

 1. Kapitánovi družstva umožní rozhodca overiť si v Zápise o stretnutí meno a priezvisko

akéhokoľvek hráča družstva súpera.

 1. Kapitán družstva môže požiadať o kontrolu totožnosti akéhokoľvek hráča alebo hráčov súpera. V stretnutí dospelých sú rozhodcovia povinní takejto žiadosti vyhovieť do začatia tretej tretiny, neskôr vyhovejú rozhodcovia takejto požiadavke len keď to považujú za odôvodnené.
 2. Kontrolu totožnosti urobia rozhodcovia za prítomnosti vedúcich alebo kapitánov obidvoch družstiev takto:
  • ak má rozhodca pochybnosti o totožnosti hráča, je hráč povinný predložiť preukaz totožnosti ak ho vlastní. Hráči mladší ako 18 rokov musia predložiť preukaz v ktorom je uvedené aspoň meno, priezvisko, dátum narodenia (napr. preukaz poistenca). Rozhodca rozhodne či je totožnosť hráča zodpovedajúca,
  • v zápornom prípade nepripustí hráča k ďalšiemu pokračovaniu stretnutia a o výsledku rozhodne Riadiaci orgán súťaže.

 

Článok 7

Vedenie stretnutia

 

 1. Na vedenie stretnutia deleguje príslušný orgán rozhodcov s požadovanou licenciou.
 2. Rozhodcovia sú povinní:
  • dostaviť sa na stretnutie pred jeho začatím v dobe, ktorú stanoví príslušný orgán,
  • pred stretnutím skontrolovať spôsobilosť a vybavenie ihriska najmä stav bránok, bránkových sietí a mantinelov a nariadiť hlavnému usporiadateľovi odstránenie závad,
  • skontrolovať Zápis o stretnutí, na nedostatky upozorniť vedúcich družstiev, nedostatky  ktoré sa dajú odstrániť nechať odstrániť, hráčov, ktorí nespĺňajú podmienky štartu, nepripustiť k stretnutiu, 
  • začať stretnutie v čas spoločným nástupom oboch družstiev a rozhodcov,
  • viesť stretnutie podľa pravidiel hokejbalu v predpísanom úbore a výstroji,
  • hneď po skončení stretnutia stručne uviesť všetky dôležité skutočnosti, súvisiace s trestami alebo stretnutím, oprávnené námietky vedúcich alebo kapitánov družstiev a všetko si nechať podpísať vedúcim alebo kapitánom družstva. Všetky tieto skutočnosti je rozhodca povinný napísať na zadnú stranu

Zápisu o stretnutí,

 • odovzdať zápis o stretnutí, prípadne ďalšie doklady Riadiacemu orgánu súťaže do termínu a spôsobom stanoveným v Rozpise súťaže. 
 1. Ak sa nedostaví niektorý alebo žiadny z delegovaných rozhodcov a na stretnutí je             prítomný náhradný rozhodca alebo rozhodca bez kvalifikácie, vedenie stretnutia sa zverí im. Družstvá sú povinné dohodnúť sa na náhradných rozhodcoch alebo             rozhodcoch bez kvalifikácie a stretnutie sa musí odohrať.
 2. Náhradný rozhodca a rozhodca bez kvalifikácie majú všetky práva a povinnosti ako delegovaní rozhodcovia, nemusia však viesť stretnutie v predpísanom úbore a výstroji.
 3. V prípade, že sa delegovaný rozhodca (rozhodcovia) dostavia po začatí stretnutia, ihneď prevezmú vedenie stretnutia, ale len v prípade ak stretnutie vedie rozhodca bez kvalifikácie.
 4. V prípade, že niektorý rozhodca nie je schopný zo zdravotných dôvodov pokračovať vo vedení stretnutia, stretnutie dokončí druhý rozhodca sám. V prípade že sa na stretnutí nachádza náhradný rozhodca alebo rozhodca bez kvalifikácie, tento nahradí zraneného rozhodcu.
 5. Rozhodca predčasne ukončí stretnutie v týchto prípadoch:
 • pre úmrtie hráča alebo rozhodcu,
 • na úradný zákrok orgánov štátnej správy (polície), takýto zákrok rozhodcovia nechajú potvrdiť v Zápise o stretnutí,
 • ak v priebehu stretnutia družstvo nemôže poslať na ihrisko z dôvodu trestov alebo zranenia správny počet hráčov.
 1. Rozhodca má právo predčasne ukončiť stretnutie v týchto prípadoch:
 • pre hrubé fyzické napadnutie akéhokoľvek funkcionára stretnutia hráčom, funkcionárom alebo divákom,
 • z dôvodov výslovne uvedených v pravidlách hokejbalu, pri dodržaní postupu stanoveného pravidlami hokejbalu,
 • pre nespôsobilosť hracej plochy, ktorá nastala v priebehu hry,
 • pre zranenie hráča alebo akéhokoľvek funkcionára stretnutia spôsobené predmetom vhodeným z hľadiska na hraciu plochu, do priestoru hráčskych a trestných lavíc alebo spôsobené divákom, ktorý vnikol do týchto priestorov, pre opakované vniknutie divákov na hraciu plochu,
 • pre veľmi vážne zranenie hráča alebo rozhodcu.

            Rozhodca využije právo predčasného ukončenia stretnutia až vtedy, keď vyčerpal             všetky možnosti k dokončeniu stretnutia a je presvedčený, že stretnutie nie je možné             dohrať alebo by bolo ohrozené zdravie všetkých aktérov stretnutia.

 1. V prípade, že rozhodca predčasne ukončí stretnutie, oznámi túto skutočnosť spoločne s dôvodom zástupcom družstiev (kapitánom alebo vedúcim družstva) a hlavnému usporiadateľovi a podrobne popíše v Zápise o stretnutí dôvody predčasného ukončenia

stretnutia. O výsledku predčasne ukončeného stretnutia ako i o ďalších opatreniach rozhodne Riadiaci orgán súťaže.

 

Článok 8

        Hrací čas a čas trestov

 

 1. Hrací čas, čas prestávok a čas trestov je stanovený pravidlami hokejbalu. Riadiaci orgán súťaže môže vo svojej pôsobnosti stanoviť hrací čas odlišný od pravidiel hokejbalu: môže upraviť dĺžku hracieho času, alebo ustanoviť hrubý čas. V takomto prípade ustanoví aj časy zodpovedajúce dvojminútovým, päťminútovým a desaťminútovým trestom. Pre stanovenie odlišnej dĺžky hracieho času a času trestov si Riadiaci orgán vyberie z možností podľa odst.2 tohto článku.

 

 1. Hrací čas, čas trestov a čas prestávok:
  • Hrací čas                    čistý čas                      hrubý čas

NHBL 5+1                3x15 min.                   3x20 min

      NHBL 3+1                3x15 min.                   3x20 min.

 • Čas trestov                 čistý čas                      hrubý čas

NHBL 5+1                1, 3, 6 min.                 2, 5, 10 min.

NHBL 3+1                1, 3, 6 min..                2, 5, 10 min.

 • Riadiaci orgán môže upraviť dĺžku hracieho času takto:

NHBL 5+1

čistý čas                     3x10, 3x12 min.

hrubý čas                    3x15 min.

NHBL 3+1

čistý čas                     3x10, 3x12 min.

hrubý čas                    3x15 min.

 • Príslušný čas trestov sa určí podľa dĺžky jednej tretiny a meria sa na čistý alebo

hrubý čas tak isto ako čas hry:

dĺžka tretiny               dĺžka trestov               dĺžka prestávky

10 min.                       1, 3, 6 min.                 5 min.

12 min.                       1, 3, 6 min.                 5 min.

15 min.                       2, 5, 10 min.               10 min.

20 min.                       2, 5, 10 min.               10 min.

 

Článok 9

Čakacia doba

 

 1. Čakacia doba je 10 minút. od začiatku plánovaného času stretnutia.
 2. Čakaciu dobu nie je možné čerpať ak ostatní hráči družstva sú prítomní a môžu  nastúpiť na stretnutie podľa pravidiel a poriadkov NiHbO.
 3. Riadiaci orgán súťaže vydá pred začatím súťaže adresár družstiev s kontaktnými údajmi na vedúcich družstiev.

 

Článok 10

Stretnutia hrané do rozhodnutia

 

 1. Za stretnutia hrané do rozhodnutia (stretnutie, kde musí byť určený víťaz) sú považované všetky stretnutia: základná časť, play off, nariadené rozhodujúce stretnutia a posledné zo série stretnutí, v ktorom musí byť rozhodnuté o postupujúcom alebo zostupujúcom.
 2. Ak sa v stretnutí hranom do rozhodnutia nerozhodne v normálnom hracom čase, pokračuje stretnutie 5 minútovým predĺžením bez prestávky. (Riadiaci orgán si vyhradzuje právo na zmenu hracích časov, ktorá bude uvedená v propozíciách na jednotlivé sezóny oddelene pre systém 5+1, resp. 3+1) :
  • družstvá si vymenia strany,
  • všetky neskončené tresty pokračujú,
  • vhadzovanie do hry sa uskutoční na strednom bode,
  • stretnutie skončí dosiahnutím gólu. Družstvo, ktoré dosiahlo gól, bude vyhlásené za víťaza stretnutia,
  • ak v predĺžení žiadne družstvo nedosiahne gól, bude stretnutie  pokračovať samostatnými nájazdmi,
  • ak akékoľvek družstvo odmietne hrať predĺženie, bude jeho súper vyhlásený za

víťaza stretnutia.

 1. Ak sa stretnutie nerozhodne ani v predĺžení, stretnutie pokračuje samostatnými nájazdmi  takto:
 • každé družstvo nominuje písomne z hráčov uvedených v Zápise o stretnutí 1 brankára a 3 strelcov (meno, priezvisko a číslo dresu) v poradí, v ktorom budú samostatné nájazdy uskutočňovať,
 • hráč, ktorého trest neskončil pred ukončením predĺženia, nemôže byť nominovaný na samostatné nájazdy a musí zostať na trestnej lavici. Tak isto hráči, ktorým boli uložené tresty počas samostatných nájazdov, musia zostať na

trestnej lavici až do skončenia stretnutia,

 • po nominácii hráčov na samostatné nájazdy môžu byť títo nahradení len v prípade zranenia alebo trestu. Náhradník bude vykonávať samostatný nájazd ako posledný,
 • rozhodca zavolá kapitánov družstiev do stredu hracej plochy a vykoná žreb pre začatie samostatných nájazdov,
 • brankári jedného družstva budú v tej istej bránke ako v predĺžení a môžu sa striedať po každom nájazde,
 • samostatné nájazdy sa uskutočňujú v súlade s čl.508 Pravidiel hokejbalu,
 • hráči obidvoch družstiev uskutočňujú samostatné nájazdy striedavo až do strelenia rozhodujúceho gólu. Ostatné samostatné nájazdy sa neuskutočňujú,
 • ak výsledok zostane nerozhodný po troch samostatných nájazdoch každého družstva, nájazdy budú pokračovať po jednom hráčovi z každého družstva s rovnakou, novou alebo čiastočne zmenenou nomináciou troch hráčov. Samostatné nájazdy začne druhé družstvo. Stretnutie bude ukončené, ak duel dvoch hráčov prinesie rozhodnutie. Ak bude treba séria bude opakovaná, opäť s vystriedaním družstva  začínajúceho samostatné nájazdy.
 • zapisovateľ zaznamená všetky samostatné nájazdy s uvedením strelcov, brankárov a dosiahnutých gólov,
 • len rozhodujúci gól sa započíta do výsledku stretnutia. Bude pripísaný príslušnému strelcovi a brankárovi,
 • tresty brankárov, ktoré si odpykávajú iní hráči jeho družstva, sa týkajú hráčov nominovaných na samostatné nájazdy,
 • menší trest pre hráčsku lavicu uloženú družstvu, napr. pre neopodstatnenú žiadosť o meranie výstroje, sa týka nominovaných hráčov, ktorí majú svoje samostatné nájazdy uskutočňovať,
 • ak niektoré družstvo odmietne účasť na samostatných nájazdoch, stretnutie bude vyhlásené pre toto družstvo ako prehraté. Ak hráč odmietne uskutočniť svoj samostatný nájazd, bude tento vyhlásený ako neúspešný.

 

ČASŤ IV.

Hodnotenie výsledkov v súťažiach

 

Článok 1

Výsledky stretnutí

 

 1. Za víťazstvo v riadnej hracej dobe získava družstvo tri body, za víťazstvo po predĺžení alebo samostatných nájazdoch získava 2 body, za prehru po predĺžení alebo samostatných nájazdoch získava jeden bod a za prehru v riadnej hracej dobe 0 bodov.

 

 1. Kontumačný výsledok znamená priznanie dvoch bodov družstvu, ktoré sa neprevinilo.

Do tabuľky sa započíta výsledok 5:0 v neprospech družstva, ktoré sa previnilo. Ak družstvo, v ktorého prospech je kontumačný výsledok vyhlásený, dosiahlo v stretnutí na ihrisku vyššieho gólového rozdielu, považuje sa výsledok dosiahnutý na ihrisku za kontumačný výsledok. Obojstranný kontumačný výsledok znamená započítanie výsledku 0:5 v neprospech obidvoch družstiev, body sa nepriznajú nikomu.

 1. O výsledku stretnutia, ktoré nebolo odohraté alebo bolo predčasne ukončené alebo bolo začaté po čakacej dobe alebo v ňom prišlo k závažnému previneniu niektorého z družstiev, rozhodne Riadiaci orgán súťaže. Ak sa previní niektoré z družstiev, tento orgán posúdi závažnosť previnenia a môže:
  • vyhlásiť kontumačný výsledok (odst.2),
  • odpočítať družstvu, ktoré sa previnilo, tri body bez zvýhodnenia iného družstva.
 2. Za previnenie niektorého z družstiev, ktoré je trestané podľa odst. 3, sa považuje najmä:
 • preloženie stretnutia bez súhlasu riadiaceho orgánu súťaže,
 • nenastúpenie  na stretnutie z viny družstva,
 • nepripravené ihrisko z viny usporiadateľského družstva,
 • nastúpenie družstva na stretnutie po čakacej dobe,
 • neoprávnený štart hráča alebo hráčov,
 • odmietnutie kontroly totožnosti hráča alebo hráčov,
 • zneužitie súpisky, nastúpenie na stretnutie bez súpisky,
 • predčasné ukončenie stretnutia z viny niektorého z družstiev alebo usporiadateľského klubu,
 • vystúpenie družstva zo súťaže.
 1. Ak stretnutie nezačalo alebo začalo po čakacej dobe alebo bolo   predčasne ukončené z viny obidvoch družstiev, budú postihnuté podľa odst. 3 obidve družstvá. Uvedené previnenia sú súčasne dôvodom na začatie disciplinárneho riešenia podľa disciplinárneho poriadku.
 2. Klub alebo družstvo potrestané zastavením činnosti prehráva kontumačným výsledkom všetky svoje stretnutia po dobu zastavenia činnosti, ak nie je trest vykonaný odčítaním bodov družstvu podľa disciplinárneho poriadku.
 3. Ak sa porušia ustanovenia pravidiel hokejbalu, súťažného poriadku a rozpisu súťaže, alebo v prípadoch, keby ich dôsledky mohli narušiť priebeh súťaže alebo ohroziť dobrú povesť únie, má riadiaci orgán súťaže právo rozhodnúť o výsledku stretnutia, prípadne o jeho anulovaní alebo kontumácii, aj keď neboli podané žiadne námietky.

 

Článok 2

Vystúpenie a vylúčenie zo súťaže

 

 1. Ak družstvo vystúpi zo súťaže alebo je zo súťaže vylúčené a:
  • odohralo menej ako tretinu stretnutí súťaže alebo je dlhodobej časti (ďalej len súťaže), doterajšie výsledky družstva sa anulujú a do súťaže sa nezapočítavajú odohralo viac ako dve tretiny stretnutí súťaže, zostávajúce výsledky družstva v súťaži sa kontumujú v prospech súpera a do súťaže sa výsledky takého družstva započítajú,
  • odohralo najmenej tretinu a najviac dve tretiny stretnutí súťaže, riadiaci orgán súťaže rozhodne, podľa ktorého bodu sa bude postupovať,
 2. Za tri kontumačné výsledky v jednom ročníku je družstvo automaticky vylúčené zo súťaže bez ohľadu na počet získaných bodov. Do tohto počtu sa nezapočítavajú kontumačné výsledky po dobu zastavenej činnosti družstva.
 3. Družstvo, ktoré vystúpilo alebo bolo vylúčené zo súťaže, sa už nemôže do súťaže v tom istom ročníku vrátiť a považuje sa za zostupujúceho. Hráči družstva majú zastavenú činnosť vrátane prestupov do konca prebiehajúceho ročníka. Športovo technická komisia si vyhradzuje právo anulovať nedávne prestupy družstva, ktoré vystúpilo zo súťaže.

 

Článok 3

Určenie poradia družstiev

  

 1. Spôsob započítavania výsledkov v priebehu súťaže a jej časti stanoví Rozpis súťaže, ktorým môže byť na začiatku súťaže alebo jej časti pridelená družstvu (družstvám) bodová bonifikácia podľa predchádzajúceho umiestnenia.
 2. Poradie družstiev v dobe, keď ešte neskončila súťaž alebo jej časť, sa určí podľa:
  • celkového počtu bodov
  • rozdielu gólov
  • väčšieho počtu strelených gólov

Poradie družstiev po skončení súťaže alebo jej časti medzi družstvami zaradenými do tej istej skupiny súťaže sa určí podľa:

 • celkového počtu bodov
 • ak dve alebo viac družstiev majú rovnaký celkový počet bodov, ich poradie bude určené vzájomnými stretnutiami medzi týmito družstvami (v prípade rovnosti bodov troch alebo viacej družstiev sa ich poradie určí pomocou zvláštnej tabuľky, zostavenej z výsledkov stretnutí zohraných medzi týmito družstvami,
 • ak rovnosť bodov zo vzájomných stretnutí trvá, potom rozhoduje rozdiel gólov

zo stretnutí zohraných medzi týmito družstvami a družstvo s väčším kladným rozdielom alebo s menším záporným rozdielom získa vyššie poradie,

 • ak družstvá majú rovnaký rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí, potom vyššie

poradie získa družstvo s väčším počtom strelených gólov zo vzájomných stretnutí,

 • ak rovnosť trvá naďalej, potom rozhoduje rozdiel gólov zo všetkých stretnutí zohraných v súťaži (skupine), pokiaľ družstvá hrali rovnaký počet stretnutí s rovnakými súpermi,
 • ak majú družstvá rovnaký rozdiel gólov aj zo všetkých stretnutí, potom vyššie poradie získa družstvo s väčším počtom strelených gólov zo všetkých stretnutí,
 • ak dve družstvá majú rovnosť  podľa všetkých vyššie uvedených kritérií po svojom poslednom vzájomnom stretnutí v súťaži (skupine), potom sa toto stretnutie bude predlžovať podľa pravidla pre stretnutia hrané na play off (časť III., čl. 11),
 • pokiaľ poradie o víťaza súťaže, postup do ďalšej časti súťaže, postup do vyššej

súťaže, o udržanie a o zostup nie je možné určiť podľa vyššie uvedených kritérií, bude v dlhodobej súťaži nariadené rozhodujúce stretnutie podľa časti III., čl. 11 (riadiaci orgán určí miesto stretnutia a usporiadateľský klub), v krátkodobej súťaži sa uskutočnia samostatné nájazdy podľa časti III., čl. 11

 

 

ČASŤ V.

Opravné rokovania

 

Článok 1

Námietky

 

 1. Proti porušovaniu regulárnosti súťaže porušením poriadkov a smerníc NiHbO alebo porušením pravidiel hokejbalu môže klub podať námietku. Námietku, ktorá súvisí s konkrétnym stretnutím, je možné odoslať riadiacemu orgánu súťaže:
  • v krátkodobých súťažiach písomnou formou vedeniu súťaže najneskôr do 30 minút po skončení stretnutia
  • v dlhodobých súťažiach doporučenou poštou riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do troch dní po skončení stretnutia. V rovnakej lehote musí poslať kópiu aj strane, proti ktorej sa námietka podáva. Toto platí iba pre prípady, ktoré sa uskutočnili v dobe od podpisu Zápisu o stretnutí do odchodu družstva z areálu ihriska. Skutočnosti známe do podpisu Zápisu o stretnutí vedúcimi alebo kapitánmi družstva oznámi vedúci alebo kapitán družstva rozhodcom stretnutia.
 2. Námietka v dlhodobej súťaži, zasielaná doporučenou poštou musí obsahovať:
 • názov a adresu podávajúceho klubu,
 • označenie riadiaceho orgánu súťaže, ktorému sa podáva,
 • stranu, proti ktorej sa námietka podáva,
 • dôvod námietky, dôkazy, svedkovia,
 • žiadosť o čo podávajúci klub žiada,
 • doklad o zaslaní kópie námietky protistrane,
 • doklad o zaplatení poplatku,
 • mená, priezviská, adresy a funkcie v klube dvoch osôb oprávnených       zastupovať klub.
 1. Námietka zasielaná doporučenou poštou musí byť doložená dokladom o zaplatení poplatku vo výške 10,- Eur.
 2. Strana, proti ktorej sa námietka podáva, je povinná poslať svoje vyjadrenie k námietke

najneskôr do troch dní od obdŕžania kópie námietky. Ak tak neurobí, námietka sa

prejedná bez jeho vyjadrenia.

 1. Námietku v dlhodobých súťažiach prejednáva riadiaci orgán súťaže čo najskôr, najneskôr však do 15 dní od doručenia. V krátkodobých súťažiach prejednáva námietku vedenie súťaže v termíne dostatočnom pre prípadnú nápravu.
 2. Námietka, ktorá nespĺňa ustanovenia tohto poriadku nebude prerokovaná.
 3.  Námietka sa môže stiahnuť do začatia jeho prerokovania.
 4. Námietky proti skutočnostiam známym počas stretnutia alebo ihneď po stretnutí (stručné, výstižné) rozhodcovia na žiadosť vedúceho alebo kapitána družstva zaznamenajú do Zápisu o stretnutí a nechajú si ich vedúcim alebo kapitánom družstva podpísať, inak ich orgán, ktorý ich prerokováva, nebude brať do úvahy. Vedúci alebo kapitán družstva môže námietku uplatniť výhradne pred podpisom Zápisu o stretnutí proti:
 • vybaveniu alebo príslušenstvu ihriska,
 • štartu niektorého hráča súperovho družstva,
 • výstroje hráčov súperovho družstva,
 • neregulárnemu priebehu stretnutia (napr. že sa časť stretnutia odohrala za zníženej viditeľnosti, zlých poveternostných podmienok, na ihrisku nespôsobilom na stretnutie).
 1. Vedúci ani kapitán družstva nemôžu podať námietku proti výkonu  rozhodcov.

Pripomienky k výkonu rozhodcov a udeleným trestom sa môžu uplatniť len formou sťažnosti na Riadiaci orgán ligy. Rozhodcovia sú povinní na zadnú stranu Zápisu o stretnutí (prípadne na prílohu k Zápisu) uviesť všetky rozhodné okolnosti, vyjadrujú sa najmä:

 • k námietkam,
 • k udeleným trestom v hre,
 • k priestupkom o ktorých ich informoval hlavný usporiadateľ,
 • k opatreniam prijatým v priebehu stretnutia proti príslušníkom družstiev,
 • k svojim závažným rozhodnutiam a sporným herným situáciám,
 • k dôvodu neskorého začatia stretnutia a prípadného dôvodu čerpania čakacej doby,
 • k prípadným zraneným hráčom v stretnutí (zavinené alebo nezavinené zranenie, či hráč dohral a pod.).

            V prípade, že na uvedenie poznámok na zadnú stranu Zápisu o stretnutí nie je dôvod,             zapíše rozhodca na zadnú stranu „BEZ POZNÁMOK“ . Všetky poznámky uvedené na             zadnej strane Zápisu o stretnutí (prípadne na prílohe k Zápisu) musia podpísať             obidvaja rozhodcovia a vedúci alebo kapitáni družstiev.

 1. Námietka proti technickým chybám rozhodcov nemôže mať vplyv na výsledok dosiahnutý na ihrisku.
 2. Orgán, ktorý námietku prerokováva urobí záver, či je alebo nie je námietka oprávnená. Ak je námietka oprávnená súčasne urobí opatrenia a rozhodnutie. Výsledok rokovania sa podávajúcemu klubu oznámi písomne do 8 dní od prerokovania.
 3. Funkcionár, ktorý je členom jednej zo strán, nemôže rozhodovať o námietke.

 

Článok 2

Odvolanie

 

 1. Jednotlivec alebo kolektív (ďalej len navrhovateľ) môže podať odvolanie proti  rozhodnutiu nižšieho orgánu (ďalej len rozhodnutie) k príslušnému vyššiemu orgánu.
 2. Všetky komisie ustanovuje NiHbO. Každá komisia musí mať minimálne troch členov.
 3. Odvolanie je potrebné podať písomne najneskôr do 15 dní od dňa doručenia alebo oznámenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Rozhodnutie platí až do prípadného kladného stanoviska k odvolaniu.
 4. Odvolanie musí obsahovať:
  • meno alebo názov a adresu navrhovateľa,
  • označenie Riadiaceho orgánu, ktorému sa podáva,
  • označenie rozhodnutia, proti ktorému sa odvolanie podáva,
  • označenie dôvodu odvolania,
  • konečnú žiadosť s presným uvedením, o čo sa žiada,
  • doklad o zaplatení poplatku,
  • ak je navrhovateľom kolektív, mená, priezviská, adresy a funkcie dvoch osôb  právnených zastupovať navrhovateľa vo veci odvolania.
 5. Odvolanie zasielané doporučenou poštou musí byť doložené dokladom o zaplatení poplatku vo výške 10,- Eur.
 6. Príslušná komisia prerokuje odvolanie čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia. Komisia prešetrí rozhodnutie a postup orgánu, ktorý ho prijal. V prípade potreby urobí vlastné prešetrenie. Navrhovateľ má právo zúčastniť sa prerokovania odvolania alebo k prerokovaniu vyslať splnomocneného zástupcu. Príslušná komisia je povinná pozvať navrhovateľa k účasti na prerokovanie doporučenou poštou.
 7. Odvolanie nesplňujúce ustanovenia tohto poriadku nebude prerokované.
 8. Odvolanie sa môže stiahnuť do začatia jeho prerokovania.
 9. Príslušná komisia potvrdí rozhodnutie, pokiaľ príde k záveru, že je odôvodnené a správne. Komisia rozhodnutie zmení alebo zruší, pokiaľ príde k záveru, že je v rozpore so všeobecnými záväznými predpismi, športovo – technickými predpismi alebo inými predpismi, prípadne v rozpore so všeobecnou morálkou. Príslušná komisia je oprávnená vrátiť vec na nové prerokovanie orgánu, ktorý rozhodnutie prijal.
 10. Z rokovanie príslušnej komisie o odvolaní sa urobí zápis, ktorý obsahuje podstatné údaje o priebehu rokovania a záver prijatý komisiou. Výsledok rozhodnutia príslušnej komisie o odvolaní musí byť urobený písomne a odovzdaný priamo navrhovateľovi po

rokovaní alebo poslaný navrhovateľovi doporučenou poštou.

 

ČASŤ VI.

Peňažné tresty

Článok 1

Vyššie tresty

 

 1. V prípade udelenia vyššieho trestu v zápase (DKZ alebo DKH) má právo disciplinárna komisia udeliť dodatočný trest v podobe zastavenej činnosti a tak isto má právo udeliť finančný trest až do výšky 200,- €.

 

Príloha

Systém hry každý s každým

 

Pre 3 a 4 družstvá

 

I. kolo             1-4       2-3

II. kolo                       4-3       1-2

III. kolo          2-4       3-1

 

Pre 5 a 6 družstiev

 

I. kolo             1-6       2-5       3-4

II. kolo                       6-4       5-3       1-2

III. kolo          2-6       3-1       4-5

IV. kolo          6-5       1-4       2-3

V. kolo            3-6       4-2       5-1

 

Pre 7 a 8 družstiev

 

I. kolo             1-8       2-7       3-6       4-5

II. kolo                       8-5       6-4       7-3       1-2

III. kolo          2-8       3-1       4-7       5-6

IV. kolo          8-6       7-5       1-4       2-3

V. kolo            3-8       4-2       5-1       6-7

VI. kolo          8-7       1-6       2-5       3-4

VII. kolo         4-8       5-3       6-2       7-1

 

Pre 9 a 10 družstiev

 

I. kolo             1-10     2-9       3-8       4-7       5-6

II. kolo                       10-6     7-5       8-4       9-3       1-2

III. kolo          2-10     3-1       4-9       5-8       6-7

IV. kolo          10-7     8-6       9-5       1-4       2-3

V. kolo            3-10     4-2       5-1       6-9       7-8

VI. kolo          10-8     9-7       1-6       2-5       3-4

VII. kolo         4-10     5-3       6-2       7-1       8-9

VIII. kolo       10-9     1-8       2-7       3-6       4-5

IX. kolo          5-10     6-4       7-3       8-2       9-1

 

Pre 11 a 12 družstiev   

 

I. kolo             1-12     2-11     3-10     4-9       5-8       6-7

II. kolo                       12-7     8-6       9-5       10-4     11-3     1-2

III. kolo          2-12     3-1       4-11     5-10     6-9       7-8

IV. kolo          12-8     9-7       10-6     11-5     1-4       2-3

V. kolo            3-12     4-2       5-1       6-11     7-10     8-9

VI. kolo          12-9     10-8     11-7     1-6       2-5       3-4

VII. kolo         4-12     5-3       6-2       7-1       8-11     9-10

VIII. kolo       12-10   11-9     1-8       2-7       3-6       4-5

IX. kolo          5-12     6-4       7-3       8-2       9-1       10-11

X. kolo            12-11   1-10     2-9       3-8       4-7       5-6

XI. kolo          6-12     7-5       8-4       9-3       10-2     11-1    

 

Pre 13 a 14 družstiev

 

I. kolo             1-14     2-13     3-12     4-11     5-10     6-9       7-8

II. kolo                       14-8     9-7       10-6     11-5     12-4     13-3     1-2

III. kolo          2-14     3-1       4-13     5-12     6-11     7-10     8-9

IV. kolo          14-9     10-8     11-7     12-6     13-5     1-4       2-3

V. kolo            3-14     4-2       5-1       6-13     7-12     8-11     9-10

VI. kolo          14-10   11-9     12-8     13-7     1-6       2-5       3-4

VII. kolo         4-14     5-3       6-2       7-1       8-13     9-12     10-11

VIII. kolo       14-11   12-10   13-9     1-8       2-7       3-6       4-5

IX. kolo          5-14     6-4       7-3       8-2       9-1       10-13   11-12

X. kolo            14-12   13-11   1-10     2-9       3-8       4-7       5-6

XI. kolo          6-14     7-5       8-4       9-3       10-2     11-1     12-13

XII. kolo         14-13   1-12     2-11     3-10     4-9       5-8       6-7

XIII. kolo       7-14     8-6       9-5       10-4     11-3     12-2     13-1

 

Pre 15 a 16 družstiev

 

I. kolo             1-16     2-15     3-14     4-13     5-12     6-11     7-10     8-9

II. kolo                       16-9     10-8     11-7     12-6     13-5     14-4     15-3     1-2

III. kolo          2-16     3-1       4-15     5-14     6-13     7-12     8-11     9-10

IV. kolo          16-10   11-9     12-8     13-7     14-6     15-5     1-4       2-3

V. kolo            3-16     4-2       5-1       6-15     7-14     8-13     9-12     10-11

VI. kolo          16-11   12-10   13-9     14-8     15-7     1-6       2-5       3-4

VII. kolo         4-16     5-3       6-2       7-1       8-15     9-14     10-13   11-12

VIII. kolo       16-12   13-11   14-10   15-9     1-8       2-7       3-6       4-5

IX. kolo          5-16     6-4       7-3       8-2       9-1       10-15   11-14   12-13

X. kolo            16-13   14-12   15-11   1-10     2-9       3-8       4-7       5-6

XI. kolo          6-16     7-5       8-4       9-3       10-2     11-1     12-15   13-14

XII. kolo         16-14   15-13   1-12     2-11     3-10     4-9       5-8       6-7

XIII. kolo       7-16     8-6       9-5       10-4     11-3     12-2     13-1     14-15

XIV. kolo       16-15   1-14     2-13     3-12     4-11     5-10     6-9       7-8

XV. kolo         8-16     9-7       10-6     11-5     12-4     13-3     14-2     15-1