disciplinárny poriadok NiHbO

DISCIPLINÁRNY PORIADOK NITRIANSKEJ HOKEJBALOVEJ ORGANIZÁCIE PRE LIGU 5+1

 

Článok 1

Pôsobnosť disciplinárneho poriadku a disciplinárnych previnení

 

 1. Disciplinárny poriadok upravuje definíciou disciplinárne previnenia (priestupky) jednotlivcov alebo kolektívov - členov únie, postup disciplinárnych orgánov pri zisťovaní a prerokovávaní priestupkov a ďalej stanovuje druhy sankcií, ktoré môžu byť udelené za tieto priestupky.

 

 1. Predmetom disciplinárneho rokovania sú zavinené priestupky jednotlivcov alebo kolektívov, členov únie porušením poriadkov a smerníc NiHbO, pravidiel hokejbalu, porušením jednoduchých záväzných predpisov v súvislosti s činnosťou v hokejbale a priestupky proti fair play a morálke športovca. Predmetom disciplinárneho rokovania sú najmä zavinené priestupky jednotlivcov a kolektívov pred, v priebehu a po stretnutí alebo tréningu v areáli a tesnej blízkosti športoviska na akciách usporiadaných orgánmi NiHbO a klubov.

 

Článok 2

Disciplinárne tresty

 

 1. Jednotlivcom (hráčom, trénerom, rozhodcom, funkcionárom) je možné uložiť tieto tresty:
  • napomenutie
  • finančnú pokutu
  • zastavenie činnosti
  • vylúčenie z činnosti v hokejbale

 

 1. Kolektívom (družstvám a klubom) je možné uložiť tieto tresty:
 • napomenutie
 • finančnú pokutu
 • zastavenie činnosti
 • vylúčenie zo súťaže alebo súťaží

 

 1. Napomenutie je možné uložiť jednotlivcovi alebo kolektívu, ak od jeho posledného disciplinárneho trestu uplynula doba najmenej 12 mesiacov. Dobou od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich skončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej lehoty.

 

 1. Finančnú pokutu je možné uložiť do výšky:

                                                                      

jednotlivec                       kolektív

Domáce súťaže                                 

a) dospelých                                      do 200,- Eur                     do 400,- Eur

b) mládeže                                         do 100,- Eur                     do 200,- Eur

 

Finančnú pokutu je možné uložiť súčasne s iným trestom, avšak musí byť vždy uložená za

priestupok podľa sadzobníka trestov A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11 a B1, B2, B3, B4, B5,

B6, B7.

Uložením finančnej pokuty nie sú riešené prípadné finančné náhrady previnilca voči neprevinilcovi, ako je náhrada preukázateľných nákladov usporiadateľovi pri nedostavení sa k stretnutiu, rozhodcom, pri preukázateľnom zanedbaní  pravidiel a  poriadkov NiHbO a podobne. Povinnosť previnilca uhradiť preukázané náklady uloží vo svojom rozhodnutí príslušná Disciplinárna komisia.

Finančnú pokutu podľa Sadzobníka trestov môže uložiť i príslušná ŠTK, Komisia rozhodcov,

u previnení v bodoch A2, A7, A8, A9, A10, A11, A12 a B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,                    

bez odovzdanie prípadu na riešenie DK.

V prípade závažných či nejasných priestupkov musí byť riešenie prípadu odovzdané DK.

 

 1. Zastavenie činnosti (ďalej len ZČ) je možné uložiť jednotlivcovi alebo kolektívu. Trest zastavenia činnosti je možné uložiť ako:
 • Terminovaný trest zastavenia činnosti na určitú dobu. Terminovaný trest ZČ sa vzťahuje na celé obdobie a všetky stretnutia hrané v dobe trestu vrátane priateľských. Terminovaný trest je možné uložiť na celkovú dobu od 1 do 12 mesiacov a je možné ho najviac 1 krát prerušiť na mimo sezónne obdobie. Doba prerušenia sa nezapočítava do dĺžky trestu.
 • Špecifikovaný trest zastavenia činnosti na určité stretnutia. Špecifikovaný trest ZČ sa vzťahuje na stretnutia uvedené v rozhodnutí. Vo svojom rozhodnutí DK presne určí celkovú dobu ZČ (od – do, určenú presnými dátumami), hráč nesmie po dobu trvania trestu nastúpiť v žiadnej inej súťaži. DK môže uložiť trest zvlášť na stretnutia konkrétnej súťaže, majstrovské stretnutia, všetky súťažné stretnutia, stretnutia v domácom športovom styku, turnaje a všetky akcie organizované NiHbO. V prípade preloženia zápasu, na ktorý sa vzťahuje trest ZČ, sa automaticky trest posúva na najbližšie hrané stretnutie podľa rozpisu a to vždy podľa počtu preložených zápasov.
 • Ak nie je žiadny dôvod, trest ZČ kolektívu bude uskutočnený odpočítaním bodov družstvu (družstvám) za každé stretnutie, ktoré spadá pod zastavenú činnosť a kolektívu bude uvoľnená činnosť.

               Trest ZČ kolektívu znamená zákaz štartu všetkým jednotlivcom uvedeným na súpiske (súpiskách)

kolektívu v stretnutiach, na ktoré sa tento trest vzťahuje. Trest ZČ družstvu sa vzťahuje len             na družstvo.

 

 1. Ak je jednotlivec v stretnutí potrestaný trestom v hre (TH), alebo sa dopustí závažného priestupku pred stretnutím alebo po ňom, prípadne zistí priestupok hráča funkcionár stretnutia, ktorý by mal za následok udelenie TH a ktorého si nevšimli rozhodcovia a hráč za neho nebol potrestaný v priebehu hry a funkcionár stretnutia oznámi túto skutočnosť pri podpise Zápisu o stretnutí po jeho skončení rozhodcom a vedúcim alebo kapitánom družstva, má jednotlivec automaticky zastavenú činnosť až do uzavretia prípadu príslušnou disciplinárnou komisiou na minimálne jeden nasledujúci zápas. Táto doba sa započítava do dĺžky trestu. Rozhodcovia sú povinný Zápis o stretnutí zaslať príslušnej disciplinárnej komisií.

 

 1. Vylúčenie zo súťaže je možné uložiť družstvu, ktoré sa dopustilo zvlášť závažného priestupku.

 

 1. Vylúčenie z činnosti v hokejbale je možné u jednotlivcov, ktorí sa dopustili zvlášť závažného priestupku. Trest má za následok zrušenie registrácie a vylúčenie zo všetkých činností v hokejbale v pôsobnosti NiHbO. Za zvlášť závažné priestupky sa považuje najmä opakované hrubé chovanie a vyhrážanie, fyzické napadnutie hráča, funkcionára, rozhodcu alebo diváka bez i so zranením, narušenie regulárnosti súťaže a uvádzanie nesprávnych údajov s následným vznikom materiálnych alebo finančných škôd, či za opakovaný priestupok, ktorý bol spáchaný v posledných 2 rokoch. Ďalej je tento trest možné uložiť v súvislosti so spáchaním trestného činu alebo priestupku.

 

 

Článok 3

Podmienečné tresty

 

 1. Tresty zastavenia činnosti sa môžu podmienečne odložiť na skúšobnú dobu od 2 do 12 mesiacov, ak od posledného trestu jednotlivca alebo kolektívu uplynula doba najmenej 6 mesiacov. Dobou                   od posledného trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby.

 

 1. Ak sa jednotlivec alebo kolektív v skúšobnej dobe znovu previní a je mu uložený trest disciplinárnou komisiou, zmení sa pôvodne podmienečný trest na nepodmienečný a nový trest sa vykoná v záväznosti na trest pôvodný.

 

Článok 4

Disciplinárne orgány

 

 1. Disciplinárnym orgánom je:
  • disciplinárna komisia NiHbO

            Disciplinárna komisia musí zasadať minimálne v nadpolovičnom počte. Členovia, ktorí sú  alebo môžu byť do konkrétneho prípadu zainteresovaní, sa nemôžu rokovania zúčastniť.

 

 1. Klub má disciplinárne právomoci v rámci svojich stanov.

 

 1. Priestupok, ku ktorému došlo v súvislosti s konkrétnym stretnutím alebo stretnutiami, prerokuje disciplinárna komisia príslušnej súťaže. Priestupok, ku ktorému došlo mimo stretnutia, prerokuje tá istá disciplinárna komisia, aj ak priestupok vykoná hráč štartujúci vo viacerých súťažiach alebo na úrovni reprezentácie prerokuje ho disciplinárna komisia NiHbO.

 

 1. Rozhodnutie disciplinárnej komisie príslušné podľa odst. 3 sú platné vo všetkých súťažiach, v ktorých jednotlivec alebo kolektív štartuje, ak nie je rozpor s ďalšími ustanoveniami tohto poriadku.

 

Článok 5

Postup pri disciplinárnom rokovaní

 

       1. Disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci je disciplinárna komisia povinná  začať na základe:

 • športovo-technických dokladov (zápisy, správy o stretnutí a pod.) alebo podobne účinných podkladov
 • dokladov a podnetov štátnej správy a orgánov činných v trestnom konaní
 • dokladov a písomných podnetov riadiaceho orgánu súťaže alebo orgánov únie alebo iných orgánov súťaže alebo inej disciplinárnej komisie

 

      2. Disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci môže disciplinárna komisia začať na základe:

 • písomného podnetu jednotlivca, kolektívu alebo organizácie
 • písomného návrhu člena disciplinárnej komisie
 • správy z médií
 1. Disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci nie je možné začať, ak od priestupku uplynula doba dlhšia ako 1 rok. To neplatí, ak disciplinárny priestupok bol súčasne priestupkom v zmysle záväzných predpisov alebo trestným činom podľa rozhodnutia súdu.

 

 1. Disciplinárna komisia je povinná rozhodovať o podnetoch čo najrýchlejšie (do 7 dní od podania podnetu, pri závažných a komplikovaných prípadoch max. do 14 dní) a v konkrétnej veci náležite objasniť všetky okolnosti priestupku. Na tento účel je oprávnená pozývať svedkov a iné osoby, vyžiadať si písomné dokumenty, správy, stanoviská jednotlivcov alebo kolektívov, prípadne si zaistiť iný dôkazový materiál. Každý člen, oddiel alebo klub je povinný podať vysvetlenie a doložiť dôkazový materiál (ak nim disponuje) na výzvu príslušnej disciplinárnej komisie.

 

 1. Pri prerokovávaní disciplinárna komisia prihliada poľahčujúcim a priťažujúcim okolnostiam. Ako k poľahčujúcim okolnostiam sa prihliada, ak previnilec bol k činu vyprovokovaný, dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu, prejavil úprimnú ľútosť, sám oznámil priestupok, ktorého sa dopustil, napomáhal pri objasňovaní svojho priestupku, doposiaľ proti nemu nebolo vedené žiadne disciplinárne konanie a pod. Medzi priťažujúce okolnosti patrí, ak previnilec použil zvlášť surový, zákerný alebo pomstychtivý spôsob rokovania, ak zviedol k priestupku iného, úmyselne ovplyvnil regulárnosť súťaže, priestupku sa dopustil ako kapitán družstva alebo v inej funkcií, v poslednej dobe bol disciplinárne trestaný a pod. Na predchádzajúce tresty uložené disciplinárnymi komisiami sa neprihliada ako priťažujúce okolnosti, ak od nich ubehla doba ďalších 2 rokov, Dobou od predchádzajúceho trestu sa rozumie u napomenutia a finančnej pokuty doba od priestupku, u ostatných trestov doba od ich ukončenia, u podmienečných trestov doba od skončenia skúšobnej doby. Ak bol jednotlivec pred disciplinárnym priestupkom potrestaný v prebiehajúcej sezóne vyšším trestom alebo vyššími trestami (VT, OT, DKZ, TH), prihliada sa k tejto skutočnosti ako k priťažujúcej okolnosti.

 

 1.  Ak disciplinárna komisia prerokováva niekoľko priestupkov, vykoná trest za každý priestupok zvlášť a tresty spočíta. Trest uložený medzinárodným orgánom môže uviesť do svojho rozhodnutia a uložiť trest súbežný.

 

 1. Jednotlivcovi alebo zástupcovi kolektívu, ktorý sa dopustil priestupku, musí byť umožnené vyjadriť sa ku všetkým okolnostiam a súvislostiam priestupku, prípadne sa zúčastniť rokovania na vyžiadanie DK. Ak chce predložiť nové skutočnosti a podať svoje vyjadrenie k priestupku je  povinný DK oboznámiť najneskôr 48 hodín po spáchaní priestupku písomne na e-mailovú adresu riadiaceho súťaže kupec@nihbo.sk. Ak previnilec toto právo nevyužije, môže komisia prerokovať priestupok a uložiť trest bez jeho účasti. Ak sa priestupku dopustil mladistvý jednotlivec alebo kolektív zložený prevažne z mladistvých, musí byť umožnené aby sa spoločne s mladistvým jednotlivcom alebo zástupcom kolektívu zúčastnil rokovania i dospelý funkcionár klubu. Priestupok rozhodcu prerokuje disciplinárna komisia za účasti zástupcov športovo-technickej komisie.

 

 1. Riadiaci orgán môže stanoviť v rozpise alebo propozíciách súťaže povinnosť účasti jednotlivcov alebo kolektívov, ktorí sa previnili, na rokovaní disciplinárnej komisie bez písomnej pozvánky.

 

 1. Ku každému priestupku svojho člena môže klub predložiť stanovisko s návrhom trestu. Previnilec, alebo jeho klub má právo sa k veci nevyjadrovať. Poškodený klub alebo jednotlivec sa nemusí k veci vyjadrovať, ak by bol previnením poškodený záujem klubu či jednotlivca. V prípade, že si disciplinárny orgán vyžiada stanovisko klubu, má tento možnosť sa vyjadriť  do 2 pracovných dní, DK môže so súhlasom tohto klubu dobu predĺžiť alebo skrátiť. Ostatné zainteresované strany (rozhodcovia) sú povinné sa vyjadriť v stanovenom termíne, ak ich k tomu disciplinárny orgán vyzve. Nesplnenie tejto povinnosti podlieha disciplinárnemu konaniu.

 

 1. Po objasnení všetkých okolností priestupku rozhodne disciplinárna komisia o druhu a výške trestu. Ak sa v priebehu disciplinárneho rokovania zistí, že k priestupku nedošlo alebo priestupok nie je možné dokázať, disciplinárne rokovanie sa zastaví. Disciplinárna komisia môže tiež upustiť od potrestania a poplatku, ak považuje priebeh rokovania alebo trest uložený v stretnutí za dostatočný. Týmto je disciplinárne rokovanie v konkrétnej veci ukončené. Ukončené alebo zastavené disciplinárne rokovanie sa môže obnoviť len po zistení nových okolností alebo na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu.

 

 1. V disciplinárnom rokovaní s kolektívom alebo členom kolektívu nemôže rozhodovať ani sa zúčastniť rozpravy disciplinárnej komisie  funkcionár, ktorý je členom rovnakého kolektívu alebo je v blízkom vzťahu k previnilcovi.

 

 1. Klub, hráč, funkcionár, člen alebo rozhodca a pod., ktorý je trestaný alebo prerokovávaný, je povinný uhradiť poplatok za disciplinárne rokovanie stanovený riadiacim orgánom súťaže.

Disciplinárna komisia môže stanoviť povinnosť zaplatenia tohto poplatku pred prerokovaním, v odôvodnených prípadoch môže od uhradenia poplatku za disciplinárne rokovanie upustiť, prípadne poplatok znížiť.

 

 1. Po uplynutí najmenej polovice trestu zastavenia činnosti alebo môže disciplinárna komisia, ktorá trest uložila, na základe nového finančného poplatku (podľa čl.12), doloženej žiadosti potrestaného jednotlivca, kolektívu, klubu alebo klubu, ktorého člen alebo kolektív bol potrestaný zmeniť časť trestu na podmienečný. V odôvodnených prípadoch tak disciplinárna komisia môže urobiť už po uplynutí  jednej tretiny trestu. Skúšobná doba sa stanoví najmenej v dĺžke dvojnásobku zvyšku trestu, najviac v dĺžke 12 mesiacov. Tresty udelené v dobe podmienečného odkladu sa už nemôžu zmeniť na podmienečné.

 

 1. Po uplynutí najmenej 12 mesiacov od spáchania priestupku, ktorý mal za následok vylúčenie z činnosti v hokejbale, môže disciplinárna komisia, ktorá trest uložila, na žiadosť jednotlivca po doložení úhrady nového finančného poplatku (podľa čl.12) povoliť obnovenie niektorých alebo všetkých činností v hokejbale.

 

Článok 6

Oznamovanie a evidencia trestov

 

 1. Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa vyhotoví písomne a musí obsahovať:
  • meno alebo označenie previnilca
  • priestupok, za ktorý je trest uložený
  • presné označenie trestu vrátane článku, podľa ktorého bol uložený
  • údaj o dĺžke alebo výške trestu, deň začiatku a konca trestu, u podmienečných trestov doba podmienky
  • spôsob úhrady finančnej pokuty
  • poučenie o možnosti odvolania

            Rozhodnutie musí byť odoslané alebo zverejnené do 5 pracovných dní od ukončenia disciplinárneho rokovania. Klub je povinný potrestaného jednotlivca alebo potrestaný kolektív s rozhodnutím oboznámiť. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o potrestaní rozhodcu sa oznámi priamo rozhodcovi. Riadiaci orgán súťaže musí najneskôr do jedného týždňa od doručenia oznámenia zverejniť výšku trestu. Riadiacemu orgánu musí byť oznámené prípadné dodatočné odpustenie zvyšku trestu. Disciplinárna komisia zaznamenáva disciplinárne tresty do svojej evidencie trestov.  Záznam obsahuje presné označenie trestu vrátane článku, podľa ktorého bol uložený, údaj o dĺžke alebo výške trestu, deň začiatku a konca trestu, u podmienečných trestov dobu podmienky.

 

 

 

 

Článok 7

Opravné rokovanie

 

 1. Jednotlivec alebo kolektív (ďalej len navrhovateľ) môže do 7 dní od doručenia alebo zverejnenia rozhodnutia podať odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (ďalej len rozhodnutie) na orgán, ktorý túto komisiu ustanovil (ďalej len riadiaci orgán). Pri odvolacom rokovaní sa postupuje podľa Časť V čl. 2 Súťažného poriadku NiHbO.

 

 1. Riadiaci orgán môže z vlastného rozhodnutia preskúmať ktorékoľvek rozhodnutie disciplinárnej komisie. Riadiaci orgán vykoná vlastné šetrenie a skúma či bolo rozhodnutie vykonané v súlade s predpismi, smernicami a poriadkami NiHbO. Na prerokovanie si môže vyžiadať stanovisko disciplinárnej komisie, ktorá vydala skúmané rozhodnutie. Pri skúmaní rozhodnutia sa postupuje ako pri odvolaní.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto poriadku vykonáva VV NiHbO, jeho výklad uskutočňuje prostredníctvom poverených komisií.

 

2.   Tento Disciplinárny poriadok schválil VV NiHbO dňa 25. 10. 2017 a platí dňom schválenia.

 

Článok 9

Doplňujúce ustanovenia pre súťaže

 

 

 1. Pôsobnosť tohto článku sa vzťahuje na všetky súťaže seniorských, mládežníckych kategórií pod záštitou NiHbO.

 

 1. Na všetkých súťažiach je týmto ustanovením zakázané nastúpiť na stretnutie hráčom, ktorí nadmerne požili alkoholický nápoj pred zápasom, v priebehu zápasu a bezprostredne po skončení zápasu (dobou bezprostredne po zápase sa rozumie doba do 30 min. po skončení zápasu podľa času v zápise o stretnutí).

 

 1. U hráčov v mládežníckych kategóriách, je nulová tolerancia prítomnosti alkoholu v dychu. Pokiaľ je u hráča test na alkohol v dychu pozitívny pred zápasom (hladina alkoholu v dychu viac ako 0,5‰), alebo je toto zistené počas nedovoleného zákroku vylúčeného hráča, rozhodcovia sú oprávnení v prípade podozrenia, podrobiť vylúčeného hráča na dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu. Pri pozitívnom výsledku vylúčený hráč nemôže byť k danému zápasu rozhodcami pripustený, trest sa mu preklasifikuje na DKZ. V prípade pozitívneho nálezu, sú o tomto fakte vyrozumení zástupcovia oboch tímov a rozhodcovia danú skutočnosť zaznamenajú na zadnú stranu zápisu, kde uvedú meno a priezvisko hráča, hladinu nameraných hodnôt alkoholu v dychu a čas zapísania. Túto skutočnosť podpíšu obaja rozhodcovia zápasu, kontrolovaný hráč, alebo vedúci tímu, prípadne zákonný zástupca hráča.

 

 1. Kontrola na prítomnosť alkoholu sa môže vykonávať iba certifikovanými prístrojmi alebo         

prístrojmi, ktorých kalibráciu zaisťuje ŠTK NiHbO a ktoré ku kontrole hráčov vydáva predseda NiHbO.

 

 1. Kontrola sa prevádza za prítomnosti oboch rozhodcov stretnutia a prítomnosti trénera alebo vedúceho družstva, alebo zákonného zástupcu kontrolovaného hráča.

 

 1. Druh a výška trestu je upravená v sadzobníku trestov v prípade porušenia tohto ustanovenia.

 

 1. Toto ustanovenie vstupuje do platnosti dňom schválenia VV  NiHbO 25. 10. 2017.

 

Sadzobník trestov je navrhnutý nasledovne:

 

Druh a výška trestu

Druh a výška trestu

 

Prvýkrát

Opakovane

V majstrovskom zápase (základná časť, play off)

10 % FP

ZČ 1 zápas, nie je možné  podmienečne

20 % FP

ZČ 2 zápasy, nie je možné  podmienečne