sadzobník trestov NiHbO

Príloha k Disciplinárnemu poriadku NiHbO

 

Disciplinárne priestupky a sadzobník trestov

 

  1. V záujme zaistenia jednotného postupu v disciplinárnom konaní je vydaný tento sadzobník disciplinárnych trestov, ktorý obsahuje prehľad bežných priestupkov jednotlivcov (hráčov, trénerov, rozhodcov a iných funkcionárov – časť A) a kolektívov (družstiev a klubov – časť B).

 

  1. Disciplinárna komisia udeľuje tresty pri rešpektovaní hraníc, uvedených v sadzobníku. V prvom stĺpci sú uvedené sadzby sa ľahšie alebo prvé priestupky jednotlivca alebo kolektívu, v druhom stĺpci sadzby za závažné alebo opakované priestupky toho istého previnilca.

 

  1. Riadiace orgány sú vo svojej pôsobnosti oprávnené upravovať alebo rozširovať tento sadzobník, vždy však pri dodržaní maximálnych výšok trestov a ostatných ustanovení čl. 2 disciplinárneho poriadku. Vychádzajú pritom so sadzieb, ktoré sú najbližšie k priestupku uvedeného v sadzobníku.

 

  1. U špecifikovaného trestu ZČ sa uvádza číslo v percentách, ktoré sa týka dlhodobej majstrovskej súťaže v zmysle Súťažného poriadku. Číslo udáva, koľko percent stretnutí v príslušnej súťaži bude mať hráč alebo kolektív zastavenú činnosť.

 

  1. U finančnej pokuty je uvádzaná výška v percentách, pričom za 100 % sa považuje maximálna výška podľa čl. 2 Disciplinárneho poriadku. Finančnú pokutu je možné uložiť samostatne alebo spolu      so zastavením činnosti alebo vylúčením zo súťaže, avšak vždy musí byť uložená za priestupok podľa sadzobníka A3, A4, A5, A6, B1 a B2.

 

Skratky:

H – hráč, T – tréner, R – rozhodca, F – iný funkcionár

N – napomenutie

FP – finančná pokuta

ZČ – zastavenie činnosti

VČ – vylúčenie jednotlivca z činnosti v hokejbale

UI – uzavretie ihriska alebo ihrísk

VS – vylúčenie kolektívu so súťaže alebo súťaží

 

A. Jednotlivci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priestupok

Trest pre

Druh a výška trestu

H

T

R

F

v ľahších prípadoch alebo prvýkrát

v závažných prípadoch alebo opakovane

 

1. Priestupky proti registračnému a   prestupovému poriadku

 napr. hlásenie prestupu alebo hosťovania do viacerých klubov, nedodržovanie ustanovení poriadkov, úmyselné uvádzanie nesprávnych údajov, zásah do cudzích práv

 

 

N, FP 10-50 %,  ZČ na 15-75% stretnutí alebo na 1-6 mesiacov

FP 20 -70%, ZČ na 3-12 mesiacov

2. Neoprávnený štart hráča

a) štart za družstvo iného klubu bez  povolenia hosťovania (prestupu)

FP 10-30%,  ZČ na 20-40%, stretnutí alebo 1-3 mesiace

FP 20-50%  ZČ  na 1-6 mesiacov

b) prekročenie ustanovení súťažného poriadku, napr. o počte povolených hráčov, štartu za družstvo a pod., a pri odmietnutí identifikácie

 

 

 

N, FP 10-30 %,  ZČ na 15-30% stretnutí alebo na 1mesiac

FP 20-50%  ZČ  na 1-3 mesiace

 

FP 10-30%, ZČ na 20-40%, stretnutí alebo 1-2 mesiace

FP 20-50%,  ZČ  na 1-6 mesiacov

c) štart v dobe zastavenia činnosti jednotlivca alebo kolektívu

 

 

 

FP 10-50%,  ZČ na 20-60% stretnutí alebo 1-6 mesiacov

FP 20-70%  ZČ na 3-12 mesiacov

 

FP 10-50%,  ZČ na 20-80%, stretnutí alebo 1-9 mesiacov

FP 20-50% ZČ  na 3-18 mesiacov

 

3. Nešportové chovanie

 

 

 

 

N, FP 10-30 %,  ZČ na 10-50% stretnutí alebo na 1-2 mesiace

FP 20-60%   ZČ  na 1-4 mesiace

a) provokovanie, pokrikovanie, neoprávnené protestovanie, zosmiešňovanie, pľuvanie, neslušné posunky, vyhrážanie

b) 3 VT, OT alebo OK v priebehu jedného ročníka súťaže.  Poplatok za prerokovanie sa nevyberá!

 

 

 

ZČ na 1 stretnutia

ZČ na 2, .... stretnutia

4. Urážky, hrubé chovanie a slovné napádanie

 napr. vulgárne výrazy, výrazy alebo posunky majúce charakter osobného hanobenia, vyvolanie bitky alebo pokračovanie v bitke, a to ako v stretnutí tak aj mimo stretnutia v priestoroch ihriska, areálu alebo v blízkom okolí   

 a) hráčov

N, FP 10-30 %,  ZČ na 10-50% stretnutí alebo na 1-3 mesiace

FP 30-60%  ZČ na 3-6 mesiacov

b) rozhodcov a zástupcov riadiaceho orgánu

 

FP 10-50 %,  ZČ na 20-60% stretnutí alebo na 1-6 mesiacov

FP 40-80%  ZČ  na 3-12 mesiacov VČ

 

 

 

ZČ na 3-12 mesiacov

ZČ na 6-18 mesiacov

c) iných funkcionárov a osôb                       

N, FP 10-50 %,  ZČ na 20-60% stretnutí alebo na 1-6 mesiacov

FP 20-80%  ZČ na 3-12 mesiacov  VČ

5. Fyzické napadnutie hráča, funkcionára, diváka    

napr. vrážanie, strkanie, podrazenie, bitka, udretie rukou, hokejkou a pod., údery päsťou, chvaty, kopnutie, pokus o zranenie, úmyselné zranenie a pod.

a) vyhrážanie fyzickým napadnutím

 

 

 

 

FP 20-70 %,ZČ na 10-50% stretnutí alebo na 1-6 mesiacov

FP 30-100% ZČ na 3-12 mesiacov  VČ

 

FP 20-70 %, ZČ na 1-6 mesiacov

FP 40-100%  ZČ na 3-12 mesiacov  VČ

b) pokus o fyzické napadnutie

 

 

 

FP 30-100 %,   ZČ na 10-60% stretnutí alebo na 1-6 mesiacov

FP 50-100%   ZČ na 3-12 mesiacov  VČ

 

FP 30-100 %,  ZČ na 1-9 mesiacov

FP 60-100%  ZČ na 3-12 mesiacov                                  VČ

c) fyzické napadnutie bez zranenia

 

 

 

FP 40-100 %,  ZČ na 20-60% stretnutí alebo na 3-9 mesiacov

FP 60-100%  ZČ na 3-12 mesiacov   VČ

 

FP 40-100 %, ZČ na 3-9 mesiacov

FP 40-100%  ZČ na 6-12 mesiacov  VČ

d) fyzické napadnutie so zranením

 

FP 60-100 %,  ZČ na 3-12 mesiacov

FP 100% ZČ na 6-18 mesiacov  VČ

6. Fyzické napadnutie rozhodcu                        (pozri odst. 5)

 

a)  vyhrážanie fyzickým napadnutím

 

 

 

 

 

 

 

FP 20-100 %, ZČ na 20-60% stretnutí alebo na 3-9 mesiacov

FP 50-100%  ZČ na 6-12 mesiacov  VČ

 

FP 20-100 %, ZČ na 3-9 mesiacov

FP  70-100%  ZČ na 6-12 mesiacov                                  VČ

b) pokus o fyzické napadnutie

FP 50-100 %, ZČ na 3-12 mesiacov

FP 100% ZČ na 6-18 mesiacov  VČ

c) fyzické napadnutie bez zranenia

FP 100 %,  ZČ na 6-18 mesiacov

FP 100% VČ

d) fyzické napadnutie so zranením

FP 100 %,   VČ

FP 100%  VČ

7. Odmietnutie začať hru

 napr. odmietnutie nastúpiť, hrať, opustenie ihriska, odmietnutie nastúpiť na stretnutie vedeného rozhodcom - laikom     

a) bez následku predčasného ukončenia stretnutia

 

 

 

N, FP 10-40 %,  ZČ na 10-30% stretnutí alebo na 1-3 mesiace

FP 20-60%  ZČ na 1-6 mesiacov

b) s následkom predčasného ukončenia stretnutia

 

 

FP 20-60 %, ZČ na 15-60% stretnutí alebo na 1-6 mesiacov

FP 20-60 %  ZČ na 3-9 mesiacov

8. Priestupky rozhodcov proti poriadkom a smerniciam

a) nedodržanie povinností, propozícií, marketingových predpisov, neskorý príchod  na stretnutie, chybný postup alebo zanedbanie pri kontrole náležitostí, kontrole totožnosti hráčov

 

 

 

 

 

 

 

N, FP 20-60 %,  ZČ na 5-30% stretnutí

FP 30-100 %  ZČ na 1-6 mesiacov

 

b) neospravedlnené nedostavenia sa              na stretnutie

 

 

 

 

FP 10-50 %, ZČ na 10-40% stretnutí

FP 30-100 %  ZČ na 1-6 mesiacov

9. Priestupky trénerov a iných funkcionárov proti poriadkom

napr. nedodržanie povinností, ustanovení propozícii, marketingových predpisov, neoprávnený vstup na hraciu plochu, na trestnú lavicu, na hráčsku lavicu alebo do šatne súpera, do šatne rozhodcov, neznalosť poriadkov a pravidiel

 

 

 

 

N, FP 10-40 %,  ZČ na 10-50% stretnutí alebo na 1-3 mesiace

FP 20-60 %  ZČ na 1-6 mesiacov

10. Narušenie regulárnosti súťaže

napr. úmyselné ovplyvňovanie výsledku, odmietanie hry, prebratie, predávanie, prísľub alebo pokus o predávanie peňazí alebo iných výhod za účelom ovplyvňovania výsledku stretnutia, nečestné rozhodovanie rozhodcu, stávka na výsledok stretnutia, ktorého sa zúčastňuje, nenahlásenie pokusu                        o ovplyvňovanie výsledku

 

 

 

FP 20-70 %, ZČ na 1-12 mesiacov

FP 100% ZČ na 6-12 mesiacov   VČ

11. Uvádzanie nesprávnych údajov

napr. falšovanie alebo  pozmeňovanie športovo - technických písomností, neuvedenie dôležitých udalostí alebo okolností v športovo -technických písomnostiach, neoprávnené manipulácie  s písomnosťami

 

 

 

 

 

 

N, FP 10-50 %,  ZČ na 4-12 stretnutí alebo na 3-12 mesiacov

 

FP 40-100%  ZČ na 3-18 mesiacov  VČ

12. Marenie činnosti alebo rozhodnutí riadiaceho orgánu

napr. nedostavenie sa na rokovanie, nerešpektovanie nariadení alebo rozhodnutí disciplinárnej komisie alebo iného orgánu, nedodržanie ustanovení propozícii , marketingových predpisov, odmietnutie podpísať Zápis o stretnutí, strata písomností alebo prepožičanej ceny (trestom nie je riešená náhrada škody), fajčenie a používanie alkoholu v priestoroch ihriska alebo areálu mimo vyhradených priestorov, poškodzovanie dobrého mena športu alebo organizácie

 

 

 

 

 

N, FP 10-40 %  ZČ na 5-30 % stretnutí

 

FP 20-80 %  ZČ  na 20-60 % stretnutí alebo 1-6 mesiacov

             

 

B. Kolektívy

 

 

 

 

 

 

Druh a výška trestu

Priestupok

v ľahších prípadoch alebo               po prvý raz

v závažných prípadoch alebo opakovane

 

1. Nešportové správanie divákov klubu, vhadzovanie predmetov na hraciu plochu, používanie alkoholu v priestoroch ihriska alebo areálu mimo vyhradených priestorov

a) nešportové správanie bez vhadzovania predmetov na hraciu plochu

 

N, FP 2-10 %

FP 10-40 %   UI na 5-20 % stretnutí

b) vhadzovanie predmetov na hraciu plochu

N, FP 3-10 %

FP 20-60 %

c) ukončenie stretnutia vplyvom vhadzovania predmetov na hraciu plochu

FP 5-15 %

FP 20-80 %   ZČ na 5-15 % stretnutí

2. Výtržnosti a fyzické napadnutia

 napr. fyzické napadnutie hráčov, funkcionárov, rozhodcov, vstup divákov a iných neoprávnených osôb na hraciu plochu,   na hráčske a  trestné lavice alebo do šatní, ničenie majetku a to v priestoroch ihriska, areálu alebo v okolí

Trestom nie je riešená náhrada preukázateľnej škody!

N, FP 3-10 %

FP 10-80 %

a) pokiaľ nedošlo k zraneniu a škodám

b) pokiaľ došlo k zraneniam alebo škodám

FP 5-20 %

FP 15-100 %  ZČ na 5-15 % stretnutí

c) pokiaľ bolo stretnutie z dôvodu výtržnosti alebo fyzického napadnutia predčasne ukončené

FP 10-40 % ZČ na 5-15 % stretnutí

 

FP 20-100 %  ZČ na 10-30 % stretnutí  VS

d) nešportové správanie alebo výtržnosti hráčov družstva mimo doby stretnutia

FP 10-50 %  ZČ na 5-10 % stretnutí

FP 20-100 %  ZČ na 10-20 % stretnutí

3. Nedostavenie sa na stretnutie z viny družstva  

Trestom nie je riešená náhrada vzniknutej škody!

FP 5-50 %

FP 30-100 %  ZČ na 5-15 % stretnutí

 

4.Odmietnutie začať hru

napr. odmietnutie nastúpiť, hrať, neskoré nastúpenie, opustenie ihriska

FP 3-10 %

FP 10-60 %  ZČ na 5-15 % stretnutí

a) bez následkov predčasného ukončenia stretnutia

b) s následkom predčasného ukončenia stretnutia

FP 15-50 %  ZČ na 5-15 % stretnutí

FP 10-60 %  ZČ na 10-20 % stretnutí

5. Nečestné rokovania

napr. predstieraná strata písomností, organizované uvádzanie nesprávnych údajov alebo falšovanie či pozmeňovanie písomností, zneužitie súpisky, ovplyvňovanie svedkov

FP 3-30 %   ZČ na 5-15 % stretnutí

FP 5-50 %  ZČ na 10-20 % stretnutí, VS

6. Narušenie regulárnosti súťaže

a) úmyselné ovplyvňovanie výsledku, odmietnutie hry, prebratie, predávanie, prísľub alebo pokus o predávanie peňazí alebo iných výhod za účelom ovplyvňovania výsledku stretnutia

FP 10-80 %  ZČ na 5-30 % stretnutí,

VS

FP 20-100 %  ZČ na 10-40 % stretnutí, VS

b) stávka na výsledok stretnutia, nenahlásenie pokusu o ovpyvňovanie výsledku

FP 10-60 %  ZČ na 5-15 % stretnutí

 

FP 20-80 %  ZČ na 0-20 % stretnutí

 

7. Marenie činnosti alebo rozhodnutia riadiaceho orgánu súťaže

a) nedodržanie nariadenia alebo propozícii súťaže, nedostavenie sa na rokovanie, schôdzu, nerešpektovanie rozhodnutí disciplinárnej komisie alebo iného orgánu, nesplnenie povinností usporiadateľa

 

N, FP 2-30 %

FP 5-60%  ZČ na 5-20 % stretnutí

b) bezdôvodné podávanie námietok alebo odvolaní, strata písomností, prepožičanej ceny, oneskorené vrátenie prepožičanej ceny, nepodpísanie Zápisu o stretnutí.

Trestom nie je riešená náhrada preukázanej škody!

N, FP 2-20 %

FP 5-40%

c) nevyplatenie náhrad rozhodcom

FP 3-10 %  ak nie je v rozpise súťaže dané inak

FP 10-50 % ak nie je v rozpise súťaže dané inak

d) odstúpenie družstva pred začatím súťaže

FP 10-50 %

FP 20-60 %

e) odstúpenie družstva v priebehu súťaže

FP 20-100 %

FP 50-100 %