Pravidlá Nitrianskej hokejbalovej ligy (ďalej len „NHBL“) formátu 3 + 1

Registrácia:

Každý hráč, ktorý chce hrať NHBL musí byť zaregistrovaný na stránke www.nihbo.sk, musí mať vyplnené všetky údaje, zaplatený vstupný registračný poplatok a vytlačenú a podpísanú prihlášku odovzdá kapitánovi svojho tímu a musí byť zapísaný na súpiske tímu, za ktorý chce hrať. Kapitán tímu odovzdá vedeniu ligy všetky podpísané prihlášky svojich hráčov a súpisku klubu. Súpiska klubu hráčov musí byť vzorne a čitateľne vyplnená (technickým písmom). Klub vyplňuje na súpiske nasledovné údaje:  názov klubu, menoslov hráčov (ich adresa, dátum narodenia, telefónne číslo). Za neúplnú súpisku sa považuje, ak chýba u jedného z  nových hráčov jeden z hore vymenovaných údajov. V takomto prípade ŠTK súpisku vráti zástupcovi mužstva na vykonanie nápravy. Súpiska sa po vrátení zástupcovi mužstva považuje za neodovzdanú. Za neskoré odovzdanie súpisky, teda po určenom termíne, má dotyčný klub zastavenú činnosť až do odovzdania úplnej súpisky, ak inak nerozhodne Športovo technická komisia (ďalej len „ŠTK“). Ak ŠTK preberie súpisku s chýbajúcimi údajmi hráča, hráčov k registrácii ako za odovzdanú do určeného termínu, registrácia daného hráča sa nevykoná, ak inak nerozhodne ŠTK. 

Prestupový termíny a zápis nových hráčov končí vo štvrtok do polnoci pred 2.kolom jarnej časti. Nový hráč musí byť zapísaný na súpiske a mať zaplatený poplatok najneskôr do štvrtka polnoci pred kolom, v ktorom chce nastúpiť. Hráč počas sezóny môže maximálne dva krát zmeniť klub.

Zmena názvu klubu nie je povolená počas už začatej sezóny. Takáto zmena je povolená len na konci sezóny, pri registrácii do nového ročníka.

V každom tíme 1 . NHBL môže byť maximálne jeden hráč, ktorý je registrovaným hráčom nejakého tímu 2. NHBL a naopak. V tomto tíme musí hosťujúci hráč odohrať minimálne jednu polovicu sezóny (jesennú alebo jarnú). Brankári majú výnimku, že môžu byť registrovaný aj v 1. NHBL aj 2. NHBL, ale maximálne v jednom tíme 1. aj 2. NHBL. Aby nedošlo k stretu záujmov (napríklad potenciálny zápas výberov líg), musí mať hráč už vopred pri dvojitej registrácii určené, ktorý z 2 klubov v oboch ligách je preňho hlavný a ktorý vedľajší. Za dvojitú registráciu poplatok navyše k štartovnému nie je. Pred playoff sa musí každý hráč, ktorý hrá 1. aj 2. NHBL rozhodnúť, za  ktorý odohrá celé playoff. Nie je možné hrať playoff v oboch ligách.

Disciplinárny poriadok a sadzobník trestov je zverejnený na stránke www.nihbo.sk. Hráč, ktorý sa v rozbehnutej súťaži hrubo previní voči slušnému správaniu je následne riešený disciplinárnou komisiou (ďalej len „DK“).  
Po vyradení previnilého hráča z evidencie organizácie NiHbO za hrubé nešportové správanie DK sa registračný poplatok nevracia.

V prípade kontumácie zápasu z dôvodu nezúčastnenia klubu na zápase, dostane klub pokutu 20,- € (1.krát v sezóne), 35,- € (2.krát v sezóne), 50,- € (3.krát v sezóne), na 4.krát je mužstvo vylúčené zo súťaže, ak skontumovaný klub neohlási najneskôr 12 hodín pred oficiálnym začiatkom zápasu, že sa zápasu nezúčastní. Ak sa klub rozpadne a sa neprihlási do nového ročníka NHBL alebo klub spraví štyri kontumácie, tak o zložení klubov v súťažiach výlučne rozhoduje ŠTK. Mužstvá sú povinné toto rozhodnutie ŠTK rešpektovať.

HRÁČI
Povinnosti hráčov:

Všetci hráči mužstva musia mať jednotné dresy, trenky a štulpne nemusia byť rovnaké, ale mali by byť aspoň farebne podobné. Výnimkou je brankár, ktorý môže mať odlišný dres. Dresy musia byť očíslované od 0 po 99. V jednom klube nesmú hrať dvaja hráči s rovnakým číslom. Každý hráč musí mať platnú registráciu a musí byť uvedený na súpiske. Bez tohto nemôže hráč nastúpiť do zápasu. Hráč na súpiske ak príde po začiatku stretnutia smie nastúpiť do zápasu, ale kapitán musí tohto hráča v prerušení hry nahlásiť rozhodcovi a skontrolovať zápis, či daný hráč má uvedené číslo v zápise o stretnutí a tento hráč až potom môže zasiahnuť do stretnutia. Ak sa neoznámi štart tohto hráča rozhodcom a rozhodca to zistí alebo rozhodcu upozorní kapitán súpera počas hry, vtedy je hráč potrestaný trestom 1 min.

Hráči musia používať rukavice s ochranou prstov a zápästia – hokejbalové, hokejové, prípadne lacrossové, ktoré takú ochranu majú. Hráči musia používať holenné chrániče - minimálne futbalové. Hráč, ktorý nosí piercing na obočí, nose, tvári a náušnice na ušiach alebo retiazku na krku je povinný si pred začiatkom stretnutia daný piercing, náušnice a retiazku odstrániť, alebo prelepiť látkovou, alebo papierovou páskou, alebo na zápas odstrániť. V prípade, že hráč tak neurobí a rozhodca, alebo pomocný rozhodca to zistí počas stretnutia, bude potrestaný osobným trestom 10 minút a nebude pripustený do hry, kým danú prekážku neodstráni.
Zápis o stretnutí (riadne vypísaný kapitánom) s potrebnými údajmi (čísla hráčov, označenie kapitána, zástupcu kapitána a brankára) riadne vypísaný zápis o stretnutí musí byť odovzdaný najneskôr 10 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia rozhodcom. Bez toho nemôže zápas začať.

Zmeny v zápise o stretnutí sú povolené iba:

Hráč, ktorý JE NAPÍSANÝ v zápise o stretnutí dá gól alebo má asistenciu, ale má iné (alebo žiadne) číslo dresu ako je uvedené v zápise, vtedy: GÓL SA UZNÁ a rozhodca chybu opraví.

Hráč, ktorý NIE JE NAPÍSANÝ v zápise o stretnutí dá gól alebo má asistenciu, vtedy: GÓL SA NEUZNÁ a rozhodca ho potrestá 2 minútami za zle vypísaný zápis (alebo za zdržovanie hry).

Brankári oboch mužstiev musia nastúpiť s kompletnou výstrojov, viď jednotlivé časti (ochranná prilba, lapačka, vyrážačka, ochranná vesta, dres, brankárske nohavice, chrániče na nohy (betóny), hokejka brankárska). Ak brankár nespĺňa toto ustanovenie, nemôže rozhodca otvoriť stretnutie. Vtedy rozhodca ukončí zápas kontumačne v prospech neprevinilého mužstva. Striedanie brankárov počas zápasu sa môže povoliť len raz a to v prerušení hry. Po prerušení sa časomiera zastaví a v čo najkratšom čase musí prebehnúť táto výmena. Nového brankára (jeho povinnú výstroj) má za povinnosť skontrolovať hlavný rozhodca. Pokiaľ nebude táto výstroj v súlade s pravidlami, nemôže zápas pokračovať. Ak nebude výstroj nového brankára adekvátna, rozhodca môže po stanovených 5. min. hru ukončiť. A zapíše to do zápisu o stretnutí. Priestupok dorieši disciplinárna komisia DK. Ak je všetko v poriadku, hra pokračuje ďalej. Novému brankárovi sa nepovoľuje žiadne rozcvičenie. Ak brankár zaľahne loptičku tak, že je celým telom aj nohami za bránkovou čiarou je potrestané jeho mužstvo 1 min.
Brankár nesmie vstúpiť do útočného pásma súpera (nesmie prekročiť nohami stredovú červenú čiaru). Ak to poruší bude potrestaný na 1 min. Brankár nesmie pokračovať v hre so zlomenou hokejkou. Nesmie však prijať hokejku hodenú na hraciu plochu z ktorejkoľvek strany, ale smie prijať hokejku od spoluhráča. Ak poruší toto pravidlo, bude potrestaný 1 min. V prípade ak, brankár náhradnú hokejku nemá, môže dochytať zápas aj s hráčskou hokejkou. Tú mu donesie jeho spoluhráč, ak to poruší bude potrestaný na 1 min. Ak je brankár zasiahnutý v hre loptičkou do prilby, rozhodca môže, ale nemusí okamžite prerušiť hru. Ak hru preruší, tak sa bude vhadzovať v obrannom pásme pred brankárom. Ak však brankár úmyselne vyrazí loptičku prilbou, hra pokračuje bez prerušenia. Ak padne gól priamo po náraze od masky do brány, gól sa uznáva. Ak však padne gól po náraze do masky, pričom loptička sa odrazí od masky do hry a po dorazení hráčom, takýto gól sa neuzná. Brankár nesmie vyjsť ani pri prerušení hry ku svojej striedačke po svoju náhradnú hokejku. Hráč, ktorý napáda a nedovolene akokoľvek atakuje brankára v jeho bránkovisku je potrestaný 1 min. (Bránkovisko nie je iba priestor na zemi vyznačený polkruhom, ale je to trojrozmerný priestor siahajúci od plochy ihriska až po hornú žŕďku bránkovej konštrukcie. pričom brankár vo svojom bránkovisku je nedotknuteľná osoba). Ak útočiaci hráč dovolene atakuje brankára a pri tom stojí v jeho bránkovom území viac ako tri sekundy rozhodca hru preruší a vhadzuje loptičku do hry v strednom pásme. Pre porušenie pravidla troch sekúnd v bránkovisku útočiacim hráčom, skôr, ako rozhodca hru preruší padne gól, rozhodca hru preruší a gól sa neuzná. Na hru rozhodca naviaže vhadzovaním v strednom pásme. Brankár, ktorý v blízkosti svojej brány podráža, seká hokejkou alebo bodá špičkou hokejky súpera, je potrestaný 1 min., ktoré odsedí zaňho spoluhráč, ktorý je na hracej ploche.

BRÁNENIE V HRE V BRÁNKOVISKU – Ak stojí hráč v bránkovisku svojou vinou A BRÁNI TAK BRANKÁROVI v hre, hra je prerušená a vhadzuje sa v strednom pásme. Ak je pritom dosiahnutý gól, tak GÓL SA NEUZNÁ. Ak je tam však natlačený súperom, GÓL SA UZNÁ!

ROZHRÁVANIE LAPAČKOU – Brankárovi je dovolené rozohrávať LAPAČKOU do strán a dozadu, nie však dopredu! V prípade porušenia tohto pravidla bude brankár potrestaný 2 minútami za zdržovanie hry.

MUŽSTVO

Vek pre hráčov - v ligách 1. a 2. NHBL je stanovený nasledovne: dolná hranica od 15 rokov - horná hranica nie je obmedzená. V jednotlivých ligách 1. a 2. NHBL môžu štartovať aj dievčatá a ženy. Mužstvo nesmie mať na hracej ploche počas hry viac než štyroch hráčov. Ak to mužstvo kedykoľvek poruší (príliš vel'a hráčov na hracej ploche) potrestá sa menším trestom (1 min.) pre hráčsku lavicu.

Na majstrovské stretnutie je minimálny počet hráčov dospelí 1+3. Mužstvo, ktoré nastúpi zo štyrmi hráčmi v základnej zostave (brankár plus traja hráči v poli), môže odohrať majstrovské stretnutie. Ak mužstvo nesplní tieto podmienky a nenastúpi s dostatočným minimálnym počtom hráčov, zápas rozhodca síce otvorí, ale len ako priateľské stretnutie. Zápas sa končí kontumačným výsledkom 5:0 v prospech neprehrešeného mužstva. Mužstvo, ktoré bude skontumované dostane pokutu v závislosti o koľkú kontumáciu v sezóne ide.  Bez brankára sa stretnutie nezačne aj keď bude mať klub do hry dostatočný počet hráčov. Ak počas stretnutia klesne počet hráčov pod stanovený minimálny limit troch hráčov (brankár plus dvaja hráči) rozhodca stretnutie musí predčasne ukončiť. Pokiaľ nie je mužstvo pred začiatkom a v priebehu hry schopné poslať na plochu predpísaný minimálny počet hráčov, rozhodcovia môžu a nemusia toto stretnutie odohrať. Treba ho odohrať a kvalifikovať ho v zápise o stretnutí, ako prípravné stretnutie, ktoré sa dohrá až do konca. Ak to nie je možné tak sa stretnutie neodohrá. Rozhodca všetko dôkladne zapíše do zápisu, ktorý podpíšu obaja kapitáni mužstiev. Prípad dorieši DK. Ak mužstvo nemá viac ako štyroch hráčov v hre a dostane v hre za sebou dva menšie tresty, alebo pre zranenia a iné dôvody klesne počet hráčov pod stanovený minimálny limit troch hráčov, mužstvo nemá možnosť postaviť ďalšieho hráča do zápasu, rozhodca zápas predčasne ukončí. Prípad dorieši DK.

Každé mužstvo nominuje na zápas jedného kapitána a jeho zástupcu. Len títo dvaja majú právo na hracej ploche otvorene slušne diskutovať s rozhodcom (len v prerušenej hre a to pred vyhradeným priestorom pre rozhodcov, pred časomierou, ktorý je vyznačený polkruhom) o otázkach výkladu pravidiel, prípadne o uložených trestoch. Do vyhradeného priestoru pre rozhodcov v prerušenej hre počas rozhovoru s rozhodcom nemá pravo vstúpiť žiadny iný hráč. V prípade porušenia tohto pravidla bude hráč (hráči) potrestaný osobným trestom 10 min. Kapitán musí byť jasne a viditeľne označený na prednej strane dresu písmenom C. Také isté nariadenie platí pre asistenta, ten má byť označený .písmenom A. Ak nie sú takto označení, tieto práva sa im nepriznávajú. Ak mužstvo nemá vyznačeného kapitána ani zástupcu kapitána na drese, hrať môže, ale s rozhodcom nemôže nikto z mužstva diskutovať. Ak toto pravidlo hráči porušia, rozhodca udelí menší trest (1. min.). Ak nie je kapitán na hracej ploche, môže zaňho hovoriť s rozhodcom aj asistent. Nik nesmie svojvoľne opustiť hráčsku lavicu a diskutovať s rozhodcom namiesto kapitána. Pokiaľ tak niekto urobí, bude mužstvo potrestané menším trestom za hráčsku lavicu. (1 min.). Toto smie vykonať len kapitán a to tiež len v prípade, ak bol prizvaný rozhodcom.

Hráč, ktorý z hráčskej lavice pokrikuje na rozhodcu, alebo činovníkov stretnutia (člen ŠTK, člen NiHbO, pomocný rozhodca, člen DK), prípadne vulgárna nadáva, alebo gestikuluje a nespráva sa v súlade s pravidlami NHBL, bude potrestaný osobným trestom 10 minút, alebo DKZ, alebo TH, avšak nebude udelený žiadny trest mužstvu pre hráčsku lavicu. Ak opustí hráčsku lavicu iný hráč než kapitán (zástupca kapitána) a protestuje u rozhodcov, bude potrestaný menším trestom za nešportové správanie sa (1 min.) + osobný trest (10 min.). Ak by naďalej protestoval, udelí sa mu osobný trest do konca hry. Sťažnosť na udelený trest nie je možné považovať za záležitosť týkajúcu sa výkladu pravidiel a kapitán (asistent kapitána) alebo iný hráč, ktorý sa takto sťažuje, dostane menší trest za zlé zaobchádzanie s činovníkom stretnutia (1 min.).

Kapitán je povinný po skončení zápasu podpísať zápis o stretnutí. Každé mužstvo musí odovzdať rozhodcom pred začiatkom stretnutia 2 tenisové loptičky plnené vodou.

Ak na lavičkách alebo v hráčskom priestore a v okolí mantinelov sa nachádzajú nepovolané osoby rozhodca môže hru prerušiť a môže ich vykázať z areálu v záujme bezpečnosti. Ak sa uvedené civilné osoby zdráhajú opustiť hráčsky priestor, v náprave toho sú mu povinní pomôcť slušnou formou hráči oboch mužstiev, ak sa tak nestane, rozhodca určí stanovený čas pre nápravu, ak sa neuskutoční náprava rozhodcom a hráčmi, hráči nie sú ochotní rozhodcovi v tomto pomôcť, tak po skončení stanoveného termínu rozhodca zápas predčasne ukončí. Stretnutie v tomto prípade rozhodca ukončí a uvedené skutočnosti uvedie do zápisu o stretnutí a zápis postúpi na riešenie DK. DK rozhodne či sa zápas dohrá v inom termíne alebo sa skončí kontumáciou. Jednotlivé body tohto ustanovenia pravidla sa nevzťahujú na členov NiHbO. Členovia NiHbO výboru majú v celom športovom areáli neobmedzený prístup.

Ak sa mužstvo previní tým, že pošle viac hráčov na plochu ako je dovolené (aj cez power play), bude im udelení trest pre príliš veľa hráčov na ploche 1 min, ktoré musí odsedieť hráč, ktorý bol práve na hracej ploche, nie iný.
Ak pri striedaní hráčov dôjde k stretu  striedajúceho hráča s loptičkou, keď ešte striedaný hráč nie je na striedačke, dostane previnilý hráč trest 1 min. za príliš veľa hráčov na hracej ploche. Ochranná zóna počas striedania v hre je 1,5 m od striedačky vyznačená obdĺžnikom. Za touto hranicou 1, 5 m sa už ráta počas hry príliš veľa hráčov na ploche. Ak brankár pri power play je striedaný hráčom a tento hráč naskočí skorej na hraciu plochu než je brankár vzdialený od hráčskej lavice viac ako 1, 5 m, rozhodca hru preruší a následné vhadzovanie sa prevedie na bode v strede ihriska za predčasný vstup hráča z hráčskej lavice a trest sa neudeľuje.

Mužstvo má právo počas zápasu vybrať si  1 oddychový čas (OČ=30sek.) Za mužstvo má právo túto voľbu nahlásiť rozhodcovi len kapitán (asistent kapitána) a len pri prerušení hry. Počas oddychových časov sú všetci hráči aj brankár, pri svojich striedačkách. Až po vypršaní oddychového času rozhodcovia a časomiera vyzvú signálom obidve mužstvá k pokračovaniu hry, až vtedy môžu hráči opustiť priestor lavičiek. Ak mužstvo toto
ustanovenie poruší je mu udelený trest 1 min. pre hráčsku lavicu.

Kluby, ktoré hrajú prvý zápas kola podľa rozpisu, sú povinné pripraviť ihrisko, priniesť (bránky, časomieru) a pozametať svoju polovicu ihriska. Kluby, ktoré hrajú posledný zápas kola sú povinné schovať bránky, časomieru a urobiť poriadok na striedačkách a v okolí striedačiek. Porušenie tohto pravidla sa trestá odpočítaním (1 bod) z priebežného bodovania.

Rozhodcovia a činovníci stretnutia:

Činovníkmi stretnutia sa rozumejú organizační pracovníci, a to členovia NiHbO (členovia ŠTK a DK). Prípadné porušenie tohto pravidla bude oznámené ŠTK a DK k riadnemu preriešeniu. DK po spoločnej dohode vynesie trest danému previnilcovi. Rozhodcovia musia dodržať 5 min. čakaciu dobu (ak si to okolnosti vyžadujú), v ktorej sú kluby povinné nastúpiť na stretnutie vrátane vopred pripraveného a riadne ustrojeného brankára.

Každé mužstvo má právo na 5 minútovú rozcvičku, ale len v prípade, že tá začne minimálne 5 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. V prípade čakacej doby toto právo klubom zaniká. Porušenie toho to pravidla má za následok kontumáciu zápasu v neprospech nezúčastneného, alebo takto nepripraveného mužstva.

Ak sa nedostaví ani jedno mužstvo, situácia sa rieši obojstrannou kontumáciou. Neprihliada sa na časový posun zápasov.

Čakacia doba počas ktorej sú povinný rozhodcovia a mužstvá nastúpiť na stretnutie je 5 minút, ktoré sa začínajú rátať od úradne stanoveného času stretnutia. Po ukončení čakacej doby ukončí zápas kontumačne v prospech neprehrešeného klubu. Prehrešenému klubu sa udelí pokuta podľa toho o koľkú kontumáciu v sezóne ide.

Rozhodnutia rozhodcov sú vo všetkých sporných otázkach vždy konečné a priraďuje sa im plná jurisdikcia počas celého zápasu vrátane prestávok. Rozhodca však musí dodržiavať a rozhodovať podľa stanovených pravidiel. Pri sporných momentoch (hlavne gólových) sa môže rozhodca poradiť s pomocným rozhodcom delegovaným na zápas i s členmi ŠTK alebo členmi DK, ak sú zúčastnení na zápase a videli danú situáciu. Konečné rozhodnutie zostáva na rozhodcoch.

Päť minút pred úradným začiatkom stretnutia sú mužstvá povinné vypísať a odovzdať kapitánom vyplnený zápis o stretnutí. Kapitáni vypíšu do zápisu len hráčov, ktorí sa zúčastnia nasledovného stretnutia a odovzdajú ho pomocnému rozhodcovi. Zápis o stretnutí kapitán doručí do priestoru rozhodcovskej kabíny.  Pred začiatkom stretnutia rozhodcovia nastavia a skontrolujú časové a signalizačné zariadenie, skontrolujú hráčov, vypísaný zápis o stretnutí, označenie kapitánov, asistentov, brankárov. Na začiatku hry vyzvú tímy na zahájenie zápasu vzájomným pozdravením. Ak mužstvo nemá v poriadku náležitosti (výstroj brankára, vypísaný zápis) nemôže rozhodca začať zápas. Po ukončení čakacej doby ukončí zápas kontumačne v prospech neprehrešeného klubu. Prehrešenému klubu sa udelí pokuta podľa toho o koľkú kontumáciu v sezóne ide.

Hlavný rozhodca má povinnosť pozorne sledovať celý zápas, aby tak mohol jasne rozhodnúť o vzniknutých situáciách. Má povinnosť nahlásiť pomocnému rozhodcovi všetky priestupky, uložené tresty s menom hráča, d'alej vsietené góly a asistencie s číslami hráčov a taktiež nahlásené oddychové časy. Prípadnú opodstatnenú nespokojnosť s výkonom rozhodcov od tímov bude na základe pripomienky uvedenej v zápise riešiť DK. Taktiež ak by sa zistila zaujatosť rozhodcu voči nejakému mužstvu, bude riešený DK individuálne. Rozhodca, ktorý neplní svoju funkciu a jej dané povinnosti ohľadom uloženia disciplinárneho trestu a zapísania incidentov do zápisu, bude následne individuálne potrestaný DK. Pomocný rozhodca zaznamenáva v zápase vsietené góly, strelcov a asistentov. Zaznamenáva taktiež všetkých potrestaných hráčov, dohliada na dĺžku ich trestu a ich včasné vpustenie do hry.

Po skončení zápasu, rozhodcovia podpíšu zápis o stretnutí a vyplnia všetko potrebné pre úplne vypísanie záznamu o zápase. Sú povinní ihneď po skončení stretnutia uviesť do zápisu o stretnutí všetky osobné tresty hráčov do konca zápasu (DKZ), do konca hry (DKH) s uvedením podrobností pre príslušné orgány (ŠTK a DK). Člen ŠTK alebo DK zúčastnený na stretnutí má právo riešiť vzniknuté situácie v zápase, ktoré neboli rozhodcom potrestané (ak vzniknuté situácie videl), môže a (nemusí) situácie riešiť aj počas stretnutia s rozhodcami, nemá však právo prerušiť hru. Môže ich riešiť aj dodatočne po skončení stretnutia, pozve k sebe na osobný pohovor daného previnilého hráča aj ked' ho rozhodca za priestupok počas zápasu nepotrestal. Alebo daného previnilého hráča (hráčov), dodatočne predvolá pred DK. Za správne vyplnenie zápisu o stretnutí zodpovedajú rozhodcovia a kapitáni mužstiev. Správnosť vyplnenia zápisu potvrdia svojim podpisom v zápise o stretnutí.

HRACIA DOBA

 

-Stretnutie musí pozostávať z troch desaťminútových tretín čistého času a dvoch dvojminútových prestávok.

-Plná 30min doba trvania stretnutia sa nazýva základná hracia doba

-Na otvorených ihriskách si družstvá majú vymeniť strany v polovici tretej tretiny a polovici predĺženia, ak o to jedno z družstiev pred začiatkom tretej tretiny alebo predĺženia požiada.

 

PREDĹŽENIE A SAMOSTATNÉ NÁJAZDY

 

-Ak ani jedno z družstiev počas základnej hracej doby nedosiahne gól, na určenie víťaza stretnutia sa uplatnia predĺženie alebo samostatné nájazdy (trestné strieľania).

 

DEFINÍCIA GÓLU

 

Gól musí byť uznaný:

- ak loptička z hokejky hráča útočiaceho družstva celá prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky

- ak loptičku akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva

- ak sa po strele útočiaceho hráča loptička odrazí do bránky po zásahu akejkoľvek časti spoluhráča

- ak loptička vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky rozhodcu mal útočiaci hráč dostatok času na opustenie bránkoviska

- ak po tom, ako sa loptička stala v bránkovisku voľnou, hokejkou ju usmerní do bránky útočiaci hráč

- ak sa loptička priamo odrazí od topánky útočiaceho alebo brániaceho hráča

- ak sa útočiaci hráč nachádza v bránkovisku v momente, keď loptička prechádza cez bránkovú čiaru a útočiaci hráč nijakým spôsobom nebránil brankárovi zachytiť loptičku

 

NEUZNANIE GÓLU

 

Gól nesmie byť uznaný:

- ak útočiaci hráč úmyselne kopne, hodí, odpáli rukami či inak dopraví loptičku do bránky akýmkoľvek iným spôsobom ako hokejkou, a to aj vtedy, ak je loptička potom ešte odrazená ktorýmkoľvek hráčom, brankárom alebo rozhodcom

- ak sa útočiaci hráč dotkol loptičky hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky

- ak sa loptička odrazí do bránky priamo od rozhodcu

- ak útočiaci hráč stojí alebo drží svoju hokejku v bránkovisku, keď loptička vniká do bránky a tým prekáža brankárovi, ibaže je v bránkovisku následkom zákroku brániaceho hráča a nemal podľa názoru rozhodcu dostatok času z bránkoviska vyjsť

- ak je bránka vychýlená zo svojho normálneho postavenia alebo konštrukcia bránky nie je celou plochou na hracej ploche

- ak útočiaci hráč vyvolá kontakt s brankárom, či už náhodne či inak v okamihu, keď je brankár v bránkovisku a je dosiahnutý gól

- ak útočiaci hráč vyvolá kontakt s brankárom inak ako náhodne v okamihu, keď je brankár mimo bránkoviska a je dosiahnutý gól

- ak útočiaci hráč vojde či zaujme postavenie v bránkovisku tak, že prekáža brankárovi vo výhľade a znižuje jeho schopnosť brániť bránku a pri tom je dosiahnutý gól

- ak je brankár natlačený do bránky spoločne s loptičkou po jej zastavení (v prípade potreby je možné uložiť príslušné tresty)

- ak je loptička pod hráčom, ktorý je vo vnútri alebo v blízkosti bránkoviska, gól nemôže byť dosiahnutý zatlačením tohto hráča spoločne s loptičkou do bránky.

 

STRIEDANIE HRÁČOV

 

-Družstvá nesmú vykonávať striedanie hráčov po chybnom vhadzovaní, okrem situácie, kedy je

uložený trest, ktorý spôsobí zmenu pomeru počtu hráčov oboch tímov na hracej ploche

- Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, rozhodca preruší hru okamžite. Rozhodcovia sú oprávnení prerušiť hru kvôli akémukoľvek zraneniu alebo podozreniu na zranenie, a to podľa vlastného uváženia v súvislosti s hernou situáciou.

-Zranený potrestaný hráč nesmie zasiahnuť do hry až do najbližšieho prerušenia hry po vypršaní trestu.

- Pokiaľ sa zranený hráč vráti do hry pred vypršaním trestu, rozhodca udelí tomuto hráčovi ďalší: 1min

 

-Ak je pri striedaní hráč vstupujúci do hry alebo hráč odchádzajúci z hry náhodne zasiahnutý loptičkou alebo dôjde k náhodnému fyzickému kontaktu so súperom, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.

-Neexistuje žiadny limit pre počet striedaní brankára za hráča alebo náhradného brankára v priebehu hry.

 

ZRANENÝ BRANKÁR

 

-Ak sú obaja brankári družstva neschopní hry, družstvu sa poskytne desať minút na preoblečenie iného hráča do výstroja brankára.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Hráči a iné osoby sú povinné dodržiavať poriadok a slušné správanie sa v celom areály i na parkovisku i na území celej základnej školy, jedná sa o súkromný pozemok.

Je ZAKÁZANÉ všetkým osobám v celom areály fajčiť, piť alkoholické nápoje, vulgárne nadávať a vodiť si so sebou psov. Ak hráči porušia tento predpis počas ich zápasu (platí aj v prestávkach), je im udelený automaticky trest rozhodcom (1 min.) a priestupok podl'a závažnosti sa dorieši na DK. Ak sa jedná o registrovaného hráča, hráčov NHBL mimo zápasu, budú riešený individuálne DK, kde bude za porušenie predpisu potrestaný.
(Trest je individuálny). Pre fajčiarov je vyhradený a označený priestor na fajčenie, kde je to dovolené a nefajčili na iných miestach, kde je fajčenie zakázané, ale prosíme, aby ste ohorky zahadzovali do pripraveného suda a nie na zem. Ak organizačný pracovník uvidí hráča, hráčov porušovať toto pravidlo bude daný hráč za tento priestupok potrestaný (aby ste neboli a tiež nemuseli mať z toho nepríjemnosti a byť za to individuálne trestaný od DK treba zákaz fajčenia na nedovolených miestach rešpektovať a fajčiť len vo vyhradenom priestore).

Celkový čas zápasu je 3 krát 10 min. čistého času a na ploche počas zápasu môže mať mužstvo: 3 hráčov a 1 brankára, pokiaľ nie je hráč potrestaný vykázaním na trestnú lavicu alebo mužstvo nehrá power play. Ak je zrejmé, že hráč je pod vplyvom alkoholu, iných omamných a psychotropných látok, nesmie nastúpiť na zápas a automaticky bude riešený DK. Ak aj napriek tomu nastúpi, je hned' potrestaný trestom 5 min. + vylúčenie do konca zápasu (DKZ) a je hned' predvolaný rozhodcom v zápise o stretnutí na preriešenie pred DK. Tresty sú udelované vo výške 1 min., 5 min. alebo 10 min.

Ak je zrejmé, že osoby, ktoré vulgárne nadávajú, alebo iným spôsobom dehonestujú rozhodcov, sú fanúšikovia jedného z hrajúceho klubu, musia rozhodcovia prerušiť hru upozornia kapitána daného družstva, aby spravil v tomto nápravu. Kapitán a hráči tohto družstva sú povinní urobiť v tomto priestupku nápravu. Ak tak nespravia, rozhodca určí stanovený čase 5 min, ak neprispôsobiví fanúšikovia neopustia areál, rozhodcovia musia hru ukončiť. Zápas sa končí kontumáciou, v prospech neprehrešeného mužstva o čom rozhodne DK. Rozhodca stanovený incident podrobne popíše do zápisu o stretnutí a dá ho podpísať kapitánom. Hráči mužstva v tomto prípade musia byť rozhodcom nápomocný a zjednať nápravu. Ak tak hráči neurobia bude mužstvo riešené disciplinárne.

Mužstvo, ktoré sa previní počas ročníka štyrmi kontumáciami v nenastúpení na zápas, bude potrestané vylúčením po štyroch kontumáciach celého klubu zo súťaže. Všetci hráči takto vylúčeného klubu nemôžu hrať do konca rozbehnutého ročníka vo NHBL. Vedenie NiHbO môže organizovať povinné brigády, týkajúce sa spoločného dobra NHBL. Z každého klubu má povinnosť prísť na takúto brigádu minimálne jeden hráč zapísaný na zozname klubu. Klub, ktorý nebude mať zastúpenie bude potrestaný odobratím 3 bodov z priebežného hodnotenia  klubu.

ŠTK a DK organizuje dve schôdze počas roka a to pred začiatkom súťaže a pred jarnou časťou súťaže za účelom jednaní ohľadom súťaže vo NHBL. Tieto schôdze sú pre všetky nahlásené kluby povinné. Neúčasť na schôdzi sa trestá odobratím 3 bodov z priebežného hodnotenia v tabuľke klubov. Kluby sú povinné dodržiavať stanovy, ktoré sa schválili na schôdzi ŠTK a podľa nich sa aj riadiť. Za porušenie je klubu udelený trest, ktorý je individuálny a celú záležitosť rieši ŠTK alebo DK.  Okrem trestov, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, môže ŠTK a DK riešiť aj prípady a udalosti, ktoré sa stali bezprostredne pred alebo po zápase. Aktéri môžu byť potrestaní bez toho, že by boli alebo neboli za tento priestupok trestaný rozhodcom. Všetky podrobnosti, pravidlá NHBL, stanovy NiHbO, organizačná štruktúra NiHbO, disciplinárny poriadok, sadzobník trestov, výsledky zápasov, oznamy spojené s NHBL, webovej stránke NiHbO www.nihbo.sk

INÉ PRAVIDLÁ

Hráč, ktorý zahrá so zdvihnutou hokejkou (ráta sa nad úrovňou výšky mantinelu, resp. bránky):
A, ak zahrá v útočnom pásme a získa loptičku on alebo spoluhráč, rozhodca ihneď preruší hru
a vhadzuje sa v strednom pásme. Ale ak loptičku získa súper a má z toho výhodu, hra sa neprerušuje.
B, ak zahrá v obrannom pásme a získa loptičku on alebo spoluhráč, rozhodca ihneď preruší hru
a vhadzuje sa v obrannom pásme. Ale ak loptičku získa súper a má z toho výhodu, hra sa neprerušuje.

Nahrávka rukou:

 1. ak nahrá hráč svojmu spoluhráčovi rukou v obrannom pásme, nepíska sa, ale ak nahráva z obranného do útočného pásma rukou spoluhráčovi, vtedy rozhodca hru preruší a vhadzuje sa v ich obrannom pásme.
 2. ak nahrá hráč svojmu spoluhráčovi rukou v útočnom pásme, hra sa hneď preruší a vhadzuje sa
  v strednom pásme.

Ak je (stojí) hráč v bránkovisku svojou vinou a tak bráni brankárovi v jeho hre, hra je prerušená
a vhadzuje sa v strednom pásme. Ak je vsietený pritom gól, tak sa neuzná a vhadzuje sa v strednom
pásme. Ak je tam však hráč natlačený súperom a vtedy padne gól, vtedy sa uzná gól.
Hráč, ktorý stratí rukavicu, alebo topánku počas hry, môže pokračovať v hre, avšak na vlastné riziko, bez udelenia trestu, avšak iba do vlastného striedania, alebo prerušenia hry.

Bitka dvoch mužstiev:

Ak dôjde k bitke dvoch mužstiev (sa považuje dvaja a viac hráčov z každého klubu), tak je následne
ukončený zápas s tým, že obom mužstvám sa odoberú 4 body z bodovania. Samotní aktéri dostávajú
tresty, aké im udelí DK. Ak mužstvo opakuje bitky i naďalej aj keď je v podmienke, vtedy nad ich osudom v zotrvaní rokuje ŠTK a  DK, ktorá môže uložiť akýkoľvek trest, ktorému sa musí takto previnené mužstvo podrobiť, inak môže dôjsť aj k úplnému vyradeniu klubu z NiHBO a k individuálnemu trestu hráčov, teda vylúčenie z NiHBO bez možnosti sa registrovať do akejkoľvek ligy na 1 rok potrestaným hráčom.

Odložený trest:

Ak dôjde k vylúčeniu dvoch hráčov z toho istého klubu v krátkej dobe po sebe (teda do 1 min., do
5 min., do 1+1 min.), druhý trest sa nepúšťa automaticky, ale pustí sa až po vypršaní trestu prvého
potrestaného (sa rozumie ako odložený trest). Ak sa vsieti gól počas takejto situácie a teda súper
využije presilovú hru, vtedy prvý potrestaný hráč môže opustiť trestnú lavicu (pokiaľ nedostal aj
osobný trest), ale v hre pokračujú v oslabení, a vtedy rozhodca púšťa trest druhému potrestanému
hráčovi (1 min., 1+1 min. alebo 5 min.).

Ak je potrestaný hráč menším trestom 1 min. a následne dostane za ďalšie porušenie pravidiel aj druhý 1 min . trest, odíde na trestnú lavicu s konečným trestom 1 + 1 min. Ak súper počas prvého 1 min trestu dá gól a tým využije presilovku, tak sa zvyšok času zostávajúceho z prvého trestu ruší a automaticky mu nabieha druhý 1 min. trest! Až po uplynutí druhého 1 min. trestu môže potrestaný hráč nastúpiť späť na plochu (ak nedostal k trestu ešte aj osobný trest 10 min.)

Ak dostal aj tento trest musí ísť na trestnú lavicu aj spoluhráč, ktorý po odpykaní trestu namiesto neho nastúpi
na hraciu plochu. Ak hráč ale dostane väčší trest 1 + 1 min., ten sa musí odsedieť úplne celý. Tak, že aj po vsietení gólu alebo gólov neodchádza z trestnej lavice, ale svoj trest odpyká celý ako 1 min. To isté platí aj pri
väčšom treste 5 min.

Vzájomné vylúčenie:

Ak je vzájomné vylúčenie hráčov, rozhodca môže:

 1. Nechať počet hráčov na ploche 2 proti 2. Vtedy ak padne gól, potrestaní hráči stále ostávajú
  na trestnej lavici až do skončenia svojich trestov. Až potom môžu obaja hráči opustiť trestnú lavicu.
 2. Povoliť hru hráčov 3 proti 3. Vtedy ak padne gól, potrestaní hráči stále ostávajú na trestnej lavici až do skončenia svojich trestov. Môžu sa zapojiť do hry po vypršaní svojich trestov, ale až
  v prerušení hry, aby sa neprehrešili voči pravidlu:    príliš veľa hráčov na hracej ploche.

Ak sú tresty udelené nie vzájomne ale (po sebe), a mužstvá hrajú v oslabení dvaja proti dvom a jedno
z mužstiev docieli gól obaja hráči zostávajú na trestnej lavici až do ich vypršania udeleného trestu.
Osobný trest sa začína rátať až po vypršaní riadneho trestu (menšieho či väčšieho) a odsedí sa na
trestnej lavici.

TRESTY

(niektoré z trestov sú uvedené vyššie, preto treba prečítať celé pravidlá)

                               Názov trestu                        Označenie dĺžky trestu v zápise      Štatistická dĺžka trestu

 

 • Menší trest                                                                          (1')                                         1'
 • Menší trest pre hráčsku lavicu                                        (ML)                                      1'
 • Väčší trest                                                                           (5')                                         5'
 • Osobný trest                                                                       (10')                                       10'
 • Osobný trest do konca zápasu                                       (OK)                                      20'
 • Trest v hre                                                                           (TH)                                      25'
 • Trestné strieľanie                                                               (TS)                                       -

 

VÄČŠÍ TREST

- Pri väčšom treste je hráč vrátane brankára vylúčený z ihriska pre zvyšok zápasu (osobný trest do konca stretnutia) a náhradník sa povolí po piatich minútach.

 

OSOBNÝ TREST

- Pri svojom prvom osobnom treste je hráč s výnimkou brankára vylúčený z ihriska na desať minút a náhradník sa povolí okamžite. Hráč, ktorému osobný trest vypršal, musí zostať na trestnej lavici až do najbližšieho prerušenia hry.

- Pri svojom druhom osobnom treste je hráč i brankár automaticky vylúčený z ihriska do konca zápasu (osobný trest do konca zápasu) a náhradník sa povolí okamžite.

 

OSOBNÝ TREST DO KONCA ZÁPASU

- Pri osobnom treste do konca zápasu je hráč spolu s brankárom, ako aj funkcionár družstva vylúčený z ihriska a vykázaný do šatne pre zvyšok zápasu a náhradník za hráča sa povolí okamžite.

 

TREST V HRE

- Pri treste v hre je hráč spolu s brankárom vylúčený z ihriska a vykázaný do šatne pre zvyšok zápasu a náhradník sa povolí po piatich minútach

Výklad :

-Hráčovi alebo funkcionárovi družstva, ktorému je uložený trest v hre, bude automaticky zastavená ďalšia činnosť, čo znamená, že hráčovi bude zakázaná účasť najmenej na jednom nasledujúcom zápase a jeho prípadom sa budú zaoberať príslušné orgány.

- Ak je hráčovi uložený trest v hre, je hráč vykázaný do šatne, kde je povinný zotrvať do konca zápasu.

 

TRESTNÉ STRIEĽANIE

- K nariadeniu trestného strieľania za nedovolený zákrok zozadu je nutné splniť týchto päť podmienok:

1. K priestupku musí prísť v okamihu, kedy je loptička mimo hráčovo obranné pásmo

2. Útočiaci hráč má loptičku v držaní a pod kontrolou.

3. Priestupok je spáchaný zozadu.

4. Útočiacemu hráčovi, ktorý má loptičku v držaní a pod kontrolou, je zmarená priaznivá gólová príležitosť.

5. Hráč, majúci loptičku v držaní a pod kontrolou nesmie mať pred sebou žiadnych iných protihráčov okrem brankára.

- Trestné strieľanie bude nariadené v situáciách, kedy brankár fauluje hráča v brejku, bez ohľadu na to, či k priestupku došlo zozadu, alebo nie.

- Ak tento priestupok zahŕňa akýkoľvek ďalší trest, trestné strieľanie sa nariadi a tento trest sa uloží bez ohľadu na to, či pri je trestnom strieľaní dosiahnutý gól, alebo nie.

Výklad:

Nasledujúce situácie, iné než faul, majú za následok trestné strieľanie:

1. úmyselné posunutie bránky z jej postavenia brankárom pri brejku, úmyselné zhodenie svojej masky alebo prilby brankárom s cieľom prerušiť hru

2. úmyselné chybné striedanie v posledných dvoch minútach zápasu a celom predĺžení (ak prichádza do úvahy)

3. brániaci hráč úmyselne spadne na loptičku, uchopí ju, pritlačí si ju akýmkoľvek spôsobom k telu, alebo zdvihne loptičku rukou, či ju prikryje, pokiaľ je loptička v bránkovisku

4. hráčovi v brejku je bránené v hre hráčom súpera, ktorý neoprávnene zasiahne do hry, alebo hráčom či funkcionárom družstva z hráčskej alebo trestnej lavice

5. akýkoľvek brániaci hráč úmyselne hodí v svojom obrannom pásme hokejku alebo akúkoľvek jej časť či akýkoľvek predmet po loptičke či po hráčovi s loptičkou

 

DODATOČNÉ DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

- Popri postihoch uplatňovaných podľa týchto pravidiel môže riadiaci subjekt kedykoľvek po skončení stretnutia vyšetriť akýkoľvek prípad a môže dodatočne zastaviť činnosť za akýkoľvek priestupok na ihrisku aj mimo ihriska, ku ktorému došlo pred, počas alebo po zápase, či už tieto priestupky rozhodca potrestal alebo nie.

Menším trestom (1 min.) sa rozumie taký trest, kedy je previnilcovi voči pravidlám uplatnená výška
trestu 1 min., ktoré je povinný odpykať si na trestnej lavici s plnou výbavou (hokejka, rukavice ...) až do
konca svojho trestu alebo do využitia presilovej hry nepotrestaného mužstva.

Väčším trestom (1+1 min., 5 min.) sa rozumie taký trest, kedy je previnilcovi, ktorý sa hrubo previní
voči športovej morálke a pravidlám. 5 minútový trest si hráč odpyká celý, aj keď padne počas oslabenia gól.

Osobným trestom (10 min.) sa rozumie pridanie 10 min. k pôvodným trestom väčším či menším, kedy sa
hráč previní aj svojím ďalších správaním voči udeleniu trestu alebo svojim marením.

5+DKZ (do konca zápasu) je mimoriadny trest udelený hráčovi, ktorý sa veľmi hrubo prehreší voči
pravidlám, voči športovej morálke, kedy je previnilcovi ihneď odobratý registračný preukaz a je
následne riešený DK.

DKH (do konca hry) sa rozumie také potrestanie    hráča, kedy nespôsobí také porušenie
pravidiel, že by si zaslúžil 5 + DKZ, ale je to potrestanie, keď sa hráč nevie zmieriť so stanoveným trestom
a chce sa stále hádať aj po uložení osobného trestu (10 min.) a je aj naďalej stále agresívny, vtedy
maže rozhodca takéhoto neprispôsobilého hráča vykázať z ihriska do konca hry. Jeho najvyšší trest,
či už väčší alebo menší trest odsedí zaň spoluhráč. Osobný trest (10 min.) sa vtedy ruší, pretože jeho
osobným trestom je DKH. Pri DKH nie je odobratá registračka, ale hráč musí opustiť striedačku
aj hráčsky priestor pod tribúnov. Môže vývoj zápasu sledovať z tribúny. Ak by aj z tribúny ďalej
dehonestoval hru, rozhodcov alebo ŠTK alebo DK tak sa vykáže aj z tribúny, tým že sa preruší hra pokiaľ
neodíde. Rozhodca požiada o nápravu kapitána a hráčov z mužstva previnilého o vykázanie z areálu.
Ak by neodišiel ani po výzve, môže rozhodca ukončiť zápas kontumáciou v prospech súpera bez
ohľadu na výsledok.

Ak spôsobí porušenie pravidiel hráč, ktorého mužstvo má loptičku v držaní, rozhodca okamžite
preruší hru a uloží zodpovedajúci trest previnilcovi. Ďalej sa pokračuje vhadzovaním v obrannom pásme previnilého mužstva.

Ak spôsobí porušenie pravidiel hráč, ktorého mužstvo nemá loptičku v držaní, rozhodca signalizuje
trest zdvihnutím ruky a po dokončení akcie neprevinilého mužstva, (alebo dovtedy, kým prehrešené
mužstvo nezíska do svojho držania loptičku) preruší hru a uloží zodpovedajúci trest previnilému hráčovi.

Hráč, ktorý vulgárne nadáva, používa urážlivé slová (mimo hry alebo pred zápasom), alebo úmyselne
napľuje na alebo pred súpera, rozhodcov je potrestaný DKZ za hrubé nešportové správanie. Hráč, ktorý protestuje, spochybňuje rozhodnutie rozhodcov alebo sa s nimi háda, je potrestaný 1 min. za nešportové správanie. Hráč, ktorý pri protestovaní používa aj vulgárne nadávky alebo používa neslušné gestá, je potrestaný
1  min. + 10 min. osobný trest za hrubé nešportové správanie a rozhodca maže udeliť aj DKH.

Hráč, ktorý pri proteste (a nielen pri ňom) použije hrubú silu (čím sa rozumie inzultácia rozhodcu), je
potrestaný 5 + DKZ. Rozhodca môže po vlastnom uvážení zápas ukončiť kontumačne v prospech neprevinilého mužstva. Vinník bude automaticky riešený DK.

Hráč, ktorý schválne odstrčí alebo odpáli loptičku z dosahu rozhodcu, ktorý ju práve chce zodvihnúť,
bude potrestaný 10min. osobným trestom  za nešportové správanie.

Hráč, ktorý úmyselne vyhodí z hracej lavičky (na hraciu plochu) cez mantinel akúkoľvek čast' výstroje alebo čokoľvek iné bude potrestaný 1 min. za nešportové správanie.

Hráč sediaci na lavičke, ktorý má počas hry spustenú cez mantinel na hraciu plochu hokejku a zapojí sa do hry je potrestaný 1 min. trestom. Hráčovi, ktorý zdržiava svoj nástup na trestnú lavicu, je pridaný ešte 10 min. osobný trest. Hráč, ktorý bráni rozhodcom v plnení ich povinností, je potrestaný 10 min. za hrubé správanie.

Hráč, ktorý zlomí hokejku počas hry, nejde striedať, ale chce pokračovať v hre musí pustiť zlomené častí hokejky na zem. Ak tak neučiní a bude hrať s takouto hokejkou, je mu uložený trest 1 min. Hráč, ktorý hodí hokejku spoluhráčovi, ktorý svoju zlomil v hre, je potrestaný 1 min. Hráč, ktorý hrá nebezpečne so zdvihnutou hokejkou je potrestaný 1 min za hru so zdvihnutou hokejkou. Ak tento hráč spôsobí viditeľné zranenie, ktoré je sprevádzané krvou, je potrestaný väčším trestom 1 + 1 min za nedovolenú hru so zdvihnutou hokejkou. Hráč, ktorý úmyselne priamo odpáli loptičku rukou alebo hokejkou, prípadne vykopne mimo ihriska je potrestaný 1 min za zdržiavanie hry. Taký istý trest sa uloží brankárovi, ak vystrelí (vyhodí) loptičku a tá poletí bez tečovania mimo ihriska. Hráč, ktorý si opravuje svoju výstroj na hracej ploche (s výnimkou brankára je potrestaný 1 min. trestom za zdržiavanie hry.

 TRESTY – FAULY NA HRÁČOV

 

VRAZENIE NA MANTINEL

a) Hráčovi, ktorý bodyčekuje, zasiahne lakťom, napadne či podrazí súpera tak, že ten je prudko vrhnutý proti mantinelu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) Alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý vrazením na mantinel svojho súpera zraní, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH).

 

BODNUTIE

a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi bodnúť koncom hokejky súpera, sa uloží:

- Dvojitý menší trest + osobný trest (1' + 1' + 10'),

b) Hráčovi, ktorý bodne koncom hokejky súpera, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

c) Hráčovi, ktorý zraní súpera bodnutím koncom hokejky, sa uloží: - Trest v hre (TH).

 

NAPADNUTIE

a) Hráčovi, ktorý nabehne do súpera, naskočí na neho alebo ho napadne, alebo ktorý v bránkovisku nabehne na brankára, naskočí na neho alebo ho napadne, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý súpera napadnutím zraní, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) Alebo - Trest v hre (TH).

 

NAPADNUTIE ZOZADU

a) Hráčovi, ktorý nabehne do súpera, naskočí na neho, alebo ho napadne či udrie akýmkoľvek spôsobom zozadu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Menší trest + osobný trest (1' + 10') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý následkom narazenie zozadu zraní súpera, sa uloží: - Trest v hre (TH).

 

PÁD POD NOHY

a) Hráčovi, ktorý bráni súperovi pádom pod nohy alebo skloní telo tak, aby viedol zákrok na súperove kolená alebo pod ne, sa uloží:

- Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráči, ktorý zraní súpera pádom pod nohy, sa uloží: - Trest v hre (TH).

 

KROSČEK

Hráčovi, ktorý krosčekuje súpera, sa uloží podľa uváženia rozhodcu - Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráči, ktorý zraní súpera krosčekom, sa uloží: - Trest v hre (TH).

 

FAUL LAKŤOM

a) Hráčovi, ktorý použije k zákroku na súpera lakeť, sa uloží:

- Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý zraní súpera faulom lakťom, sa uloží:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH).

 

ÚDER HLAVOU

Hráčovi, ktorý sa pokúsi udrieť alebo úmyselne udrie súpera hlavou, sa uloží: - Trest v hre.

 

ÚDERY PÄSŤOU ALEBO HRUBOSŤ

a) Hráčovi, ktorý úmyselne zhodí rukavicu (rukavice) pri bitke či šarvátke, sa uloží: - Osobný trest (10')

b) Hráčovi, ktorý sa začne biť údermi päsťou, sa uloží: - Trest v hre (TH)

c) Hráčovi, ktorý bol udretý a opláca ranou či pokusom o ranu, sa uloží: - Menší trest (1')

d) Každému hráčovi alebo brankárovi, ktorý ako prvý zasiahne do už prebiehajúcej šarvátky, sa uloží: - Osobný trest do konca stretnutia (OK).

 

Ak hráč po tom, čo mu rozhodca nariadil prestať, pokračuje v šarvátke, pokúsi sa pokračovať, alebo vzdoruje rozhodcovi, ktorý plní svoje povinnosti, uloží sa mu podľa uváženia rozhodcu: - Dvojitý menší trest (1' + 1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK),

f) Hráčovi alebo brankárovi družstva, ktorý je na hracej ploche alebo mimo hracej plochy a zapojí sa do šarvátky, alebo použije rany päsťou voči hráčovi, alebo funkcionárovi mimo hraciu plochu, sa uloží podľa uváženia rozhodcu: - Osobný trest (10') alebo - Osobný trest do konca stretnutia (OK) alebo - Trest v hre (TH).

 

Ak sa hráč previní zbytočnou hrubosťou, uloží sa mu podľa uváženia rozhodcu:

- Menší trest (1') alebo - Dvojitý menší trest (1' + 1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)

i) Hráčovi, ktorý súperovi strhne či uchopí tvárovú masku alebo prilbu alebo ho ťahá za vlasy, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:- Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK)

j) Brankárovi, ktorý svojou vyrážačkou udrie protihráča do hlavy, krku alebo do tváre, bude uložený: - Trest v hre (TH).


HÁKOVANIE

-Hráčovi, ktorý zabráni, alebo sa pokúsi zabrániť súperovi v pohybe tým, že ho hákuje hokejkou, sa uloží podľa uváženia rozhodcu: - Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

-Hráčovi, ktorý hákovaním zraní súpera, sa podľa uváženia rozhodcu uloží : Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH).

 

V brejkovej situácii, keď hráč s loptičkou pod kontrolou mimo svojho obranného pásma nemá pred sebou iného súpera než brankára a je hákovaný zozadu, čím je mu zmarená výhodná gólová príležitosť, nariadi rozhodca v prospech neprevinivšieho sa družstva: - Trestné strieľanie (TS),

d) Ak je brankár súpera odvolaný z ihriska a hráč majúci loptičku pod kontrolou mimo svojho obranného pásma je hákovaný a medzi ním a bránkou súpera nie je iný protihráč, čím je mu zmarená výhodná gólová príležitosť, rozhodca ihneď preruší hru a prizná v prospech neprevinivšieho sa družstva: - Gól.

 

NEDOVOLENÉ BRÁNENIE

a) Hráčovi, ktorý bráni alebo prekáža v pohybe súperovi, ktorý nemá loptičku pod kontrolou, sa uloží: - Menší trest (1'),

b) Hráčovi na hráčskej alebo trestnej lavici, ktorý v priebehu hry svojou hokejkou alebo telom zabráni v pohybe loptičky alebo súpera na ihrisku, sa uloží: - Menší trest (1'),

c) Hráčovi, ktorý svojou hokejkou alebo telom bráni alebo prekáža v pohybe brankárovi v jeho bránkovisku, sa uloží: - Menší trest (1'),

d) Ak sa útočiaci hráč postaví čelom k súperovmu brankárovi a predstiera hru mávaním rukami alebo hokejkou pred tvárou brankára za účelom brankárovi prekážať alebo ho rušiť, bez ohľadu na to, či útočiaci hráč stojí vo vnútri alebo mimo bránkoviska, rozhodca uloží: - Menší trest (1'),

e) Ak v čase, keď je brankár odvolaný z hracej plochy, ktorýkoľvek člen jeho družstva, vrátane funkcionára, ktorý je neoprávnene na hracej ploche, zabráni hokejkou alebo telom v pohybe loptičky alebo protihráča, rozhodca prizná sa neprevinivšiemu sa družstvu: - Gól.

 

FAUL KOLENOM

a) Hráčovi, ktorý použije k zákroku proti súperovi koleno, sa uloží:

- Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý zraní súpera faulom kolenom, sa uloží:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) Alebo - Trest v hre (TH).

 

SEKANIE

a) Hráčovi, ktorý bráni alebo sa pokúša brániť súperovi v pohybe sekaním hokejkou, sa uloží podľa uváženia rozhodcu: - Menší trest (1') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý zraní súpera sekaním, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

c) Hráčovi, ktorý sa zaženie hokejkou proti súperovi pri šarvátke, sa uloží podľa uváženia

rozhodcu: - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre.

 

PICHNUTIE

a) Hráčovi, ktorý sa pokúsi pichnúť súpera špičkou hokejky, sa uloží:

- Dvojitý menší trest + osobný trest (1' + 1' + 10'),

b) Hráčovi, ktorý pichne súpera špičkou hokejky, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) Alebo - Trest v hre (TH),

c) Hráčovi, ktorý zraní súpera pichnutím špičkou hokejky, sa uloží: - Trest v hre (TH).

 

PODRAZENIE

a) Hráčovi, ktorý nastaví hokejku, koleno, nohu, rameno, ruku alebo lakeť tak, že súper zakopne alebo spadne, sa uloží podľa uváženia rozhodcu: - Menší trest (1')  alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý zraní súpera podrazením, sa uloží podľa uváženia rozhodcu:

- Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

c) V brejkovej situácii, keď hráč s loptičkou pod kontrolou mimo svojho obranného pásma nemá pred sebou iného súpera než brankára a je podrazený zozadu, čím je mu zmarená výhodná gólová príležitosť, rozhodca nariadi v prospech neprevinivšieho sa družstva: - Trestné strieľanie (TS),

d) Ak je brankár súpera odvolaný z hracej plochy a hráč majúci loptičku pod kontrolou mimo svojho obranného pásma je podrazený zozadu bez toho, aby medzi ním a bránkou súpera bol iný protihráč, rozhodca prizná družstvu: - Gól.

 

NAPADNUTIE HLAVY A KRKU

a) Hráčovi, ktorý akoukoľvek časťou svojho tela smeruje úder či ranu do oblasti hlavy alebo krku súpera, alebo narazí či natlačí súperovu hlavu na ochranné sklo alebo na mantinel,

sa uloží podľa uváženia rozhodcu: - Menší trest + osobný trest (1' + 10') alebo - Väčší trest + automaticky osobný trest do konca stretnutia (5' + OK) alebo - Trest v hre (TH),

b) Hráčovi, ktorý zraní súpera zásahom do oblasti hlavy alebo krku, sa uloží: - Trest v hre (TH).

 

NEŠPORTOVÉ SPRÁVANIE SA HRÁČOV

a) Ak ktorýkoľvek hráč:

- po uložení trestu nejde priamo na trestnú lavicu alebo do šatne,

- mimo ihriska hovorí neslušne, hrubo alebo urážlivo, alebo urobí neslušné, urážlivé gestá,

voči rozhodcovi alebo ktorejkoľvek inej osobe,

- mimo ihriska zasahuje akýmkoľvek spôsobom proti rozhodcovi, jeho družstvu sa uloží: - Menší trest pre hráčsku lavicu (ML),

b) Hráčovi, ktorý:

- počas zápasu spochybní výrok rozhodcu, alebo protestuje proti rozhodnutiu rozhodcu,

- úmyselne odpáli loptičku mimo dosahu rozhodcu, ktorý ju chce zdvihnúť,

- vojde či zotrváva v kruhu rozhodcov, keď rozhodca niečo oznamuje inému rozhodcovi,

sa uloží: - Osobný trest (10').

Za akékoľvek ďalšie diskusie bude hráčovi uložený: - Osobný trest do konca stretnutia (OK).

c) Ak hráč na ihrisku:

- hovorí neslušne, hrubo alebo urážlivo alebo urobí sprostý posunok voči komukoľvek na hracej ploche alebo kdekoľvek na ihrisku pred, počas alebo po skončení stretnutia, okrem blízkosti hráčskej lavice:

- kedykoľvek búcha do mantinelu hokejkou či iným predmetom,

- nejde priamo a bezodkladne na trestnú lavicu po bitke či šarvátke, ktorej sa zúčastnil, alebo sa zdržiava zbieraním svojho výstroja,

- vytrvalo provokuje súpera s cieľom, aby bol súper potrestaný,

- Osobný trest (10').

d) Ak hráč na ihrisku pokračuje v spôsobe správania, za ktoré mu bol predtým uložený osobný trest, uloží sa mu: - Osobný trest do konca stretnutia (OK),

e) Hráčovi, ktorý urobí akúkoľvek rasovú či národnostnú narážku alebo použije etnickú nadávku,

sa uloží: - Trest v hre (TH),

f) Každému hráčovi, ktorý: sa úmyselne dotkne rukami alebo hokejkou rozhodcu, úmyselne ho chytí, strčí do neho alebo ho zadržiava rukami, hokejkou alebo telom, podrazí ho, sekne ho alebo ho akýmkoľvek spôsobom udrie, alebo opľuje rozhodcu:

- zosmiešňuje, narúša alebo poškodzuje priebeh stretnutia,

- na ihrisku alebo mimo ihriska či kdekoľvek na štadióne pred, počas alebo po skončení stretnutia vulgárne gestikuluje voči ktorémukoľvek rozhodcovi či ktorejkoľvek osobe,

- opľuje ktorúkoľvek osobu na ihrisku alebo kdekoľvek na štadióne, sa uloží: - Trest v hre (TH),

g) Keď identifikovaný hráč, ktorý je mimo ihriska, hodí hokejku či akýkoľvek iný predmet na

hraciu plochu z hráčskej lavice, uloží sa mu:

- Menší trest + Osobný trest do konca stretnutia (1' + OK),

h) Keď neidentifikovaný hráč, ktorý je mimo ihriska, hodí hokejku či akýkoľvek iný predmet na hraciu plochu z hráčskej lavice, uloží sa mu: Menší trest pre hráčsku lavicu.

 

ZDRŽIAVANIE HRY

 

UDRŽIAVANIE LOPTIČKY V POHYBE

a) Loptička musí byť neustále udržiavaná v pohybe. Družstvo, ktoré má loptičku v držaní vo vlastnom obrannom pásme, musí postupovať s loptičkou k bránke súpera, s výnimkou:

- jedného zavezenia loptičky za vlastnú bránku,

- ak mu bránia v postupe hráči súpera,

- ak je družstvo v oslabení.

b) Hráč mimo vlastného obranného pásma nesmie prihrať či zaviezť loptičku späť do vlastného obranného pásma so zámerom zdržiavať hru, pokiaľ družstvo nie je v oslabení.

Za prvé porušenie tohto pravidla vysloví rozhodca:

- Napomenutie kapitánovi previnivšieho sa družstva.

Po druhom porušení pravidla počas tej istej tretiny sa previnivšiemu hráčovi uloží: - Menší trest (1').

c) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý práve nie je zadržiavaný súperom, zašľapuje alebo posúva loptičku hokejkou, topánkami alebo telom pozdĺž mantinelu s cieľom prerušiť hru, sa uloží:- Menší trest (1').

 

POSUNUTIE BRÁNKY

a) Hráčovi alebo brankárovi, ktorý úmyselne posunie bránku z jej postavenia, sa uloží: - Menší trest (1'),

b) Ak sa tak stane v posledných dvoch minútach zápasu alebo kedykoľvek v predĺžení brániacim hráčom alebo brankárom vo vlastnom obrannom pásme, rozhodca nariadi v prospech neprevinivšieho sa družstva:

- Trestné strieľanie (TS).

c) Ak hráč alebo brankár úmyselne posunie bránku z jej postavenia, keď má loptičku pod kontrolou hráč súpera, ktorý nemá protihráča medzi sebou a brankárom a je tak vo výhodnej gólovej príležitosti, rozhodca nariadi v prospech neprevinivšieho sa družstva: - Trestné strieľanie (TS).

d) Ak je brankár odvolaný z hracej plochy a hráč jeho družstva posunie úmyselne bránku z jej postavenia, prizná sa v prospech neprevinivšieho sa družstva: - Gól.

 

PORUŠENIE POSTUPU VHADZOVANIA

a) Ak rozhodca vymení na vhadzovanie hráča a druhý hráč toho istého družstva zdržuje hru tým, že napriek varovaniu nezaujme správnu pozíciu, uloží sa tomuto družstvu: - Menší trest pre hráčsku lavicu (ML),

b) Ak hráč, ktorý sa nezúčastňuje vhadzovania, vojde do kruhu na vhadzovanie skôr, než je vhodená loptička, hráč jeho tímu na vhadzovaní bude odvolaný a nahradený. Po druhom akomkoľvek porušení tohto pravidla pri tom istom vhadzovaní sa previnivšiemu sa hráčovi uloží: - Menší trest pre hráčsku lavicu.

 

FILMOVANIE PÁDU

a) Hráčovi, ktorý podľa mienky hlavného rozhodcu očividne predstiera pád alebo zranenie s úmyslom, aby bol protihráč potrestaný, bude uložený: - Menší trest.

 

BRANKÁR OPUSTÍ BRÁNKOVISKO POČAS ŠARVÁTKY

Ak brankár opustí pri šarvátke bezprostredné okolie bránkoviska, uloží sa mu: - Menší trest.

 

BRANKÁR PUSTÍ LOPTIČKU NA SIEŤ BRÁNKY

a) Ak brankár upustí loptičku na vonkajšiu sieť bránkovej konštrukcie, aby spôsobil prerušenie hry, uloží sa mu: - Menší trest.

 

OCHRANA BRANKÁROV

a) Vo všetkých prípadoch, v ktorých útočiaci hráč spôsobí akýkoľvek kontakt s brankárom, okrem náhodného kontaktu, keď je brankár vnútri bránkoviska a bez ohľadu na to, či je alebo nie je dosiahnutý gól, útočiacemu hráči sa uloží príslušný trest.

b) Brankár nie je "lovná zver" len preto, že je mimo bránkoviska. Trest sa uloží v každom prípade, kedy dôjde k zbytočnému kontaktu útočiaceho hráča s brankárom. Náhodný kontakt je povolený, ak brankár mimo bránkoviska hrá loptičkou, za predpokladu, že útočiaci hráč vynaložil primeranú snahu sa tomuto zbytočnému kontaktu vyhnúť.

c) Ak brankár mimo bránkovisko hrá loptičkou a je mu potom bránené sa do bránkoviska vrátiť zákrokom útočiaceho hráča, s výnimkou náhodného kontaktu, tomuto hráčovi sa uloží príslušný trest.

d) Trest sa uloží brankárovi, ak svojou činnosťou mimo bránkoviska prekáža útočiacemu hráčovi, ktorý sa pokúša zahrať loptičku, či napáda protihráča.

e) Ak je útočiaci hráč natlačený, strčený alebo vrazený brániacim hráčom do súperovho brankára, takýto kontakt sa nepovažuje za kontakt vyvolaný útočiacim hráčom, avšak za predpokladu, že útočiaci hráč prejaví skutočnú snahu vyhnúť sa takému kontaktu s brankárom.