Stanovy občianskeho združenia Nitrianska hokejbalová organizácia

Občianske združenie Nitrianska hokejbalová organizácia svoju činnosť vykonáva v zmysle stanov, schválených MV SR.

Stanovy občianskeho združenia  Nitrianska hokejbalová organizácia

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

Názov občianskeho združenia: Nitrianska hokejbalová organizácia

Oficiálna skratka názvu občianskeho združenia: NiHbO

Sídlo združenia: Počašie 24, 951 41 Lužianky

Nitrianska hokejbalová organizácia je neziskovým, samostatným, nepolitickým a nezávislým občianskym združením, zriadeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré vykonáva svoju činnosť podľa vlastných stanov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.

OZ Nitrianska hokejbalová organizácia vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

 

Článok 2

Cieľ združenia


Ciele NiHbO sú:

a)      Ochrana a podpora zdravia.

b)      Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých.

c)      Vytvárať ekonomické, materiálno-technické a odborné podmienky na činnosť NiHbO a na uspokojovanie záujmov svojich členov v oblasti športu (najmä výkonnostného a rekreačného hokejbalu), kultúry, spoločenského a verejného života.

d)      Vytvárať svojim členom i širšej verejnosti podmienky k získavaniu a rozvoju pohybových a telesných zručností i k získavaniu teoretických vedomostí, vedúcich k zdravému životnému štýlu a aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času.

e)      Organizovať tréningovú a súťažnú činnosť svojich členov v oblasti hokejbalu.

f)        Vytvárať a organizovať súťažné hokejbalové ligy, záujmové krúžky, verejné akcie a turnaje a organizovať ich súťažnú činnosť.

g)      Zabezpečovať podľa svojich možností svojim členom organizáciu, riadenie a účasť na športových podujatiach súvisiacich s činnosťou organizácie (turnaje, hokejbalové ligy, hokejbalové krúžky a hokejbalové tréningy), účasť na školeniach a seminároch potrebných pre získavanie trénerskych a rozhodcovských licencií (poplatky, doprava, ubytovanie, strava), účasť na kultúrnych a rekreačných podujatiach potrebných pre regeneráciu, materiálno-technické potreby a vybavenie   na športovú činnosť (dresy, loptičky, tréningové pomôcky a ďalší spotrebný materiál).

h)        Organizovať športové aktivity najmä v oblasti hokejbalu pre deti, mládež a širokú verejnosť formou turnajov, súťaží, tréningových kempov, krúžkov záujmovej činnosti.

ch)       Spolupracovať so samosprávnymi orgánmi mesta Nitra a Nitrianskeho VÚC a ostatnými inštitúciami v snahe čo najlepšie plniť ciele združenia.

i)          Čestné členstvo môže orgán NiHbO udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobitné zásluhy o rozvoj telesnej kultúry a hokejbalu

 

Článok 3

Členstvo v NiHbO

 


a)      Členom NiHbO sa môže stať každá fyzická osoba (občan SR alebo občan inej štátnej príslušnosti.

b)      O členstvo žiada fyzická osoba vyplnením prihlášky, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu. V prípade neplnoletej osoby aj rovnaké údaje a súhlas zákonného zástupcu. Túto prihlášku zašle na adresu NiHbO alebo ju osobne odovzdá predsedovi organizácie. Na prihláške sa uvedie dátum podania a uchádzač o členstvo (v prípade potreby zákonný zástupca) ju podpíše.

c)      O prijatí uchádzača za člena NiHbO rozhoduje Výkonný výbor NiHbO, následne (najneskôr do troch dní) ho predseda NiHbO zapíše do registra členov. V prípade neplnoletého člena, uvedie v registri členov, že sa jedná o člena bez hlasovacieho práva v orgánoch NiHbO

d)      Členovia prípravného výboru sa po registrácii združenia na MV SR automaticky stávajú prvými členmi NiHbO.

e)      Práva členov NiHbO:

·  Podieľať sa na činnosti organizácií a aktivitách, ktoré organizácia organizuje

·  V prípade plnoletého člena voliť a byť volený do orgánov NiHbO a hlasovať na členskej schôdzi

·  Byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu

·  Podľa svojich záujmov a možností zúčastňovať sa na hokejbalových aktivitách a podujatiach,              

   ktoré NiHbO organizuje

·  Zúčastňovať sa členských schôdzí klubu a včas (7 dní vopred) byť informovaný o ich konaní

·  Obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko


f)        Povinnosti členov:

·  Dodržiavať stanovy organizácie

·  Pomáhať pri plnení cieľov organizácii a aktívne sa podieľať na jej práci

·  Platiť včas členské príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzou

·  Vytvárať dobrú atmosféru v organizácií, medzi všetkými členmi organizácie

·  Vystupovať v súlade s morálnymi zásadami a v duchu fair play, dbať o dobré meno NiHbO

·  Rešpektovať pokyny a rozhodnutia orgánov NiHbO v prípade organizovaných líg, verejných akcií turnajov a súťaží v hokejbale

·  Chrániť a zveľaďovať majetok organizácie ako aj majetok, ktorý má organizácia v správe alebo nájme


g)      Zánik členstva. Členstvo v NiHbO členovi zaniká:

·  Vystúpením na základe písomného oznámenia (obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska a podpis, v prípade neplnoletého člena podpis aj zákonného zástupcu) doručeného na adresu organizácie alebo osobne odovzdaného predsedovi organizácie

·  Úmrtím

·  Vylúčením člena rozhodnutím výkonného výboru z dôvodu neplnenia povinností člena NiHbO.            Proti rozhodnutiu o vylúčení sa môže člen odvolať na najbližšej členskej schôdzi, ktorá vylúčenie potvrdí alebo zruší.

·  Zánikom združenia

·  Člena, ktorému zaniklo členstvo vystúpením, úmrtím alebo vylúčením vyškrtne (najneskôr do troch dní) predseda NiHbO z registra členov

 

Článok 4

Orgány NiHbO


1. Členská schôdza – je najvyšším orgánom občianskeho združenia NiHbO. Tvorená je všetkými plnoletými členmi NiHbO zapísanými v registri členov. Koná sa každý kalendárny rok (spravidla v období jún – august). Zvoláva ju výkonný výbor, ktorý o jej konaní preukázateľne informuje (písomne alebo osobne – jedným z členov výkonného výboru)  všetkých členov NiHbO aspoň 7 dní pred jej konaním. Členskú schôdzu zvolá výkonný výbor aj na písomnú žiadosť jednej tretiny plnoletých členov najneskôr do dvoch týždňov od doručenia žiadosti. Rovnako môže výkonný výbor zvolať členskú schôdzu aj viackrát ročne, ak to považuje za potrebné. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní aspoň 50 % plnoletých členov NiHbO. Z konania členskej schôdze sa vyhotoví zápisnica, v ktorej je uvedený počet a menoslov všetkých prítomných členov, dátum konania, ďalej sú v nej uvedené všetky rozhodnutia, ktoré členská schôdza prijala (uvedie sa vždy aj výsledok hlasovania) a stručne aj ostatné body o ktorých sa rokovalo. Zápisnicu následne podpíšu všetci členovia výkonného výboru, prílohou zápisnice je prezenčná listina, v ktorej sú podpísaní všetci  prítomní členovia.

Členská schôdza

a)      volí a odvoláva predsedu NiHbO

b)      volí a odvoláva podpredsedu a hospodára NiHbO

c)      volí a odvoláva revízora NiHbO

d)      stanovuje výšku členského príspevku

e)      vytvára zo svojich členov, ktorí majú záujem, vedúcich líg, organizátorov turnajov, organizátorov verejných športových podujatí, vedúcich a trénerov hokejbalových krúžkov

f)       rozhoduje o počte a organizácií hokejbalových líg, turnajov, verejných športových podujatí a nominovaní jednotlivých trénerov a členov na spomínané akcie

g)      schvaľuje stanovy NiHbO a ich zmeny

h)      rozhoduje o zániku združenia

i)        rozhoduje o odvolaní člena vylúčeného z klubu výkonným výborom

j)        schvaľuje rozpočet klubu a správu o hospodárení

k)      schvaľuje plán činnosti na ďalšie obdobie

l)        v prípade zániku STK rozhodnutím členskej schôdze menuje likvidátora, ktorý zánik oznámi MV SR

m)    rozhoduje o zániku NiHbO alebo o jeho zlúčení s iným OZ

2. výkonný výbor – riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členských schôdzí. Je zodpovedný za svoju činnosť najvyššiemu orgánu – členskej schôdzi. Tvorený je predsedom, podpredsedom a hospodárom NiHbO, ktorých zvolila členská schôdza.

Výkonný výbor

a)      rozhoduje o prijatí uchádzača za člena a o vylúčení člena z organizácie

b)      predkladá členskej schôdzi správu o činnosti organizácií, správu o hospodárení organizácie a plán činnosti organizácie

c)      riadi a zabezpečuje činnosť hokejbalových líg, turnajov, krúžkov a verejných športových akcií

d)      stará sa o hospodárenie organizácie

e)      stará sa o chod organizácie, jeho činnosť a aktivity

f)        zvoláva členské schôdze podľa stanov

g)      hospodár spravuje financie a majetok klubu

3. Štatutárny orgán – právne úkony a zastupovanie klubu navonok robí štatutárny zástupca klubu, ktorým je predseda NiHbO, v prípade písomného poverenia predsedom, tieto úkony môže vykonávať podpredseda alebo hospodár NiHbO. Zastupuje NiHbO v rámci rokovania s SHbÚ a NHbO a riadením NiHbO.


4. Kontrolný orgán – kontrolným orgánom je revízor volený členskou schôdzou, zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. Do tejto funkcie nemôže byť zvolený člen výkonného výboru. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje ich riešenia. Kontroluje aj dodržiavanie stanov NiHbO.

 

Článok 5

Zásady hospodárenia


Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Združenie hospodári so svojím hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Klub vedie evidenciu a účtovníctvo podľa platných predpisov SR. Financie     a majetok klubu spravuje hospodár.

Príjmy NiHbO sú:

a)      členské príspevky

b)      dary od fyzických osôb

c)      dotácie a granty od právnických osôb

d)      príjmy z vkladov a účtov

e)      podiel zo zaplatenej dane fyzických a právnických osôb

 

Článok 6

Zánik združenia


O zániku združenia zlúčením s iným OZ alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje aj likvidátora. Likvidátor vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie MV SR.

Článok 7

Záverečné ustanovenie

 


Stanovy schválil prípravný výbor dňa 4. 8. 2017, nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na MV SR.